SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS


Klaipėdos miesto savivaldybės administracija (įm. kodas 188710823)
Aprašymas Rinkmenos VPT gavimo data Paskelbimo data Galioja iki
DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2008 M. RUGSĖJO 17 D. ĮSAKYMO NR. AD1-1783 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS      2017-12-14   
57.5 papunkčio pakeitimas: „57.5. kai pateiktame pasiūlyme nurodyta kaina yra 30 ir daugiau procentų mažesnė nuo suplanuotų viešajam pirkimui skirti lėšų, privalo pareikalauti, kad dalyvis pagrįstų neįprastai mažą pasiūlymo kainą raštu.“       2016-11-16   
Supaprastintų taisyklių pakeitimas dėl 44, 45 punktų ir aktuali taisyklių redakcija nuo 2016-03-01        2016-03-04   
Aktuali 2015-12-30 Taisyklių redakcija        2016-01-05   
21.15, 43.11, 66.3, 71, 72,74, 110.2, 137.1, 151, 155, 161.1, 161.2, 164 punktų ir 4 priedo pakeitimas        2015-01-29   
57.2, 59, 106.3, 106.4,109 punktų pakeitimas      2014-05-06   
Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių nauja redakcija              2014-01-08   
pakeistas punktas į: "101.1.4.2. atliekami mažos vertės pirkimai, nurodyti Taisyklių 9.14 papunktyje, išskyrus atvejus, kai perkami darbai, kurių vertė daugiau kaip 400 tūkst. Lt (be pridėtinės vertės)"      2012-07-26   
Pakeistas 9.14 punktas bei 101.1.4.2 papunktis        2011-11-16   
Nauja redakcija              2011-09-26   
P a k e i č i u Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2008 m. rugsėjo 17 įsakymu Nr. AD1-1783 patvirtintų Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių (pakeistos Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2008 m. rugsėjo 24 d. įsakymu Nr. AD1-1820) 9.13, 11, 12, 13, 27, 32.13, 32.27, 35, 44, 56, 60, 69.5, 73, 74,78 punktus P a n a i k i n u Taisyklių 37, 101.1.5-101.1.6, 187-195 punktus. 3. P a k e i č i u Taisyklių 19-37, 101.1.7 punktų numeraciją. 4. P a p i l d a u Taisykles nauju 19 punktu, naujais 32.27, 82.11 papunkčiais.       2010-05-04   
26, 101.1.4.3, 124.4 ir 176 punktų pakeitimas      2009-10-29   
Taisyklių papildymas 9.13 punktu. 101.1.4.2 punkto pakeitimas nauja redakcija: ,,atliekami mažos vertės pirkimai, nurodyti šių taisyklių 9.13 punkte, išskyrus atvejus, kai perkami darbai, kurių vertė daugiau kaip 300 tūkst. Lt (be pridėtinės vertės")       2008-09-24   
Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės      2008-09-18