Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija
 
Juridinių asmenų registras, 188601464, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, Tel.: (8 5) 271 71 30, Faks.: (8 5) 271 85 51, bendrasisd@vrm.lt, vrm.lrv.lt

Viešųjų pirkimų tarnybai


KASMETINĖ ATASKAITA UŽ VIEŠUOSIUS PIRKIMUS, ATLIKTUS GYNYBOS IR SAUGUMO SRITYJE
  

20       m.                        d. Nr.                
 

I. ATASKAITINIAI KALENDORINIAI METAI
2015   
II. PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS TIPO KODAS
 1  

III. MAŽOS VERTĖS PIRKIMAI
1. Mažos vertės pirkimų bendra visų sudarytų pirkimo sutarčių vertė ir skaičius
Pirkimo objekto rūšis Bendra sudarytų pirkimo sutarčių vertė (EUR) Bendras pirkimų skaičius
Prekės 0,00 
Paslaugos 6.037,85 
Darbai 0,00 

Iš viso    6.037,85 
2. Į 1 lentelėje nurodytą vertę patenkantys pirkimai
Pirkimo objekto rūšis Pirkimai, atlikti Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis (elektroniniai pirkimai) Pirkimai, susiję su projektu ir/arba programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis
Sudarytų pirkimo sutarčių vertė (EUR) Pirkimų skaičius Sudarytų pirkimo sutarčių vertė (EUR) Pirkimų skaičius
Prekės 0,00  0,00 
Paslaugos 6.037,85  0,00 
Darbai 0,00  0,00 
Iš viso: 6.037,85  0,00 

3. Mažos vertės pirkimai, kuomet pirkimo įgaliojimai buvo suteikti Centrinei perkančiajai organizacijai
  Pirkimų skaičius
   Įsigyjant prekių ir (arba) paslaugų 0,00 
   Atliekant prekių, paslaugų ar darbų pirkimų procedūras
   Sudarant preliminariąsias viešojo pirkimo-pardavimo sutartis
Iš viso:


4. Mažos vertės pirkimai pagal pirkimo objekto rūšį ir informacijos slaptumo žymą
Pirkimo objekto rūšis Slaptumo žyma Įslaptinta informacija nenaudojama Iš viso:
Slaptai Konfidencialiai Riboto naudojimo
   Prekės
   Paslaugos
   Darbai
Iš viso:

IV. PIRKIMAI PAGAL PRELIMINARIĄSIAS SUTARTIS
Eil. Nr. Pirkimo numeris Preliminarioji sutartis Pagrindinės pirkimo sutartys
Sutarties sudarymo data Tiekėjo kodas Tiekėjo pavadinimas Patikslinimas Sudarytų pirkimo sutarčių skaičius Bendra vertė (EUR)
               

Iš viso      
V. PAPILDOMA INFORMACIJA
 

VI. ASMUO, ATSAKINGAS UŽ ATASKAITOS PILDYMĄ
Pareigų pavadinimas
  TVŪD Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjas
Vardas, pavardė
  Klusevičius  Karolis
Telefonas
  +370 5 271 7242
Elektroninio pašto adresas
  karolis.klusevicius@vrm.lt


  _____Kancleris_____   __________   _____Algirdas  Stončaitis_____
  (Perkančiosios organizacijos vadovo
arba jo įgalioto asmens pareigų
pavadinimas)
  (parašas)   (vardas, pavardė)