Vilniaus specialusis lopšelis-darželis "Žolynėlis"
 
Juridinių asmenų registras, 190023163, Žolyno g. 44, 2040 Vilnius, Tel.: 852743772,852343400, zolyneliopastas@gmail.com

Viešųjų pirkimų tarnybai


KASMETINĖ ATASKAITA UŽ VIEŠUOSIUS PIRKIMUS, ATLIKTUS GYNYBOS IR SAUGUMO SRITYJE
  

20       m.                        d. Nr.                
 

I. ATASKAITINIAI KALENDORINIAI METAI
2015   
II. PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS TIPO KODAS
 4  

III. MAŽOS VERTĖS PIRKIMAI
1. Mažos vertės pirkimų bendra visų sudarytų pirkimo sutarčių vertė ir skaičius
Pirkimo objekto rūšis Bendra sudarytų pirkimo sutarčių vertė (EUR) Bendras pirkimų skaičius
Prekės 8.881,35  23 
Paslaugos 8.802,97  76 
Darbai 9.707,84 

Iš viso    27.392,16  103 
2. Į 1 lentelėje nurodytą vertę patenkantys pirkimai
Pirkimo objekto rūšis Pirkimai, atlikti Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis (elektroniniai pirkimai) Pirkimai, susiję su projektu ir/arba programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis
Sudarytų pirkimo sutarčių vertė (EUR) Pirkimų skaičius Sudarytų pirkimo sutarčių vertė (EUR) Pirkimų skaičius
Prekės 0,00  0,00 
Paslaugos 0,00  0,00 
Darbai 0,00  0,00 
Iš viso: 0,00  0,00 

3. Mažos vertės pirkimai, kuomet pirkimo įgaliojimai buvo suteikti Centrinei perkančiajai organizacijai
  Pirkimų skaičius
   Įsigyjant prekių ir (arba) paslaugų 0,00 
   Atliekant prekių, paslaugų ar darbų pirkimų procedūras
   Sudarant preliminariąsias viešojo pirkimo-pardavimo sutartis
Iš viso:


4. Mažos vertės pirkimai pagal pirkimo objekto rūšį ir informacijos slaptumo žymą
Pirkimo objekto rūšis Slaptumo žyma Įslaptinta informacija nenaudojama Iš viso:
Slaptai Konfidencialiai Riboto naudojimo
   Prekės
   Paslaugos
   Darbai
Iš viso:

IV. PIRKIMAI PAGAL PRELIMINARIĄSIAS SUTARTIS
Eil. Nr. Pirkimo numeris Preliminarioji sutartis Pagrindinės pirkimo sutartys
Sutarties sudarymo data Tiekėjo kodas Tiekėjo pavadinimas Patikslinimas Sudarytų pirkimo sutarčių skaičius Bendra vertė (EUR)
               

Iš viso      
V. PAPILDOMA INFORMACIJA
 

VI. ASMUO, ATSAKINGAS UŽ ATASKAITOS PILDYMĄ
Pareigų pavadinimas
  Direktoriaus pav. ūkiui
Vardas, pavardė
  Tatjana  Sazonovienė
Telefonas
  +370 5 2343400
Elektroninio pašto adresas
  zolyneliopastas@gmail.com


  _____Direktoriaus pav. ūkiui_____   __________   _____Mindaugas  Valkiūnas_____
  (Perkančiosios organizacijos vadovo
arba jo įgalioto asmens pareigų
pavadinimas)
  (parašas)   (vardas, pavardė)