At-6 tipinė forma
patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos
prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
direktoriaus 2006 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. 1S-4
(Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus
2011 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 1S-194 redakcija)
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija
(perkančiosios organizacijos pavadinimas)
 
Juridinių asmenų registras, 188620589, Gedimino pr. 17, LT-01505 Vilnius, Tel.: (8 5) 239 39 99, Faks.: (8 5) 212 43 35, sumin@sumin.lt, www.sumin.lt
(įstaigos duomenys)
 

Viešųjų pirkimų tarnybai


(At-6 tipinė forma)
 
VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ IR PIRKIMŲ, NURODYTŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ĮSTATYMO 10 STRAIPSNIO 5 DALYJE,
ATASKAITA
  

20       m.                        d. Nr.      
 
 

I. ATASKAITINIAI KALENDORINIAI METAI
2011   
II. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA
Kodas ir pavadinimas
 188620589  Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija
Pavadinimo patikslinimas
 
Adresas
 Gedimino pr. 17, LT-01505 Vilnius
Telefonas
 (8 5) 239 39 99 Faksas  (8 5) 212 43 35
El. pašto adresas
 sumin@sumin.lt
Interneto svetainės adresas
 www.sumin.lt
Kita informacija
 
Perkančiosios organizacijos tipo kodas
 1  Centrinio valstybinio administravimo sistemai priklausanti perkančioji organizacija (išskyrus krašto apsaugos sistemos karinius vienetus ir tarnybas)

III. MAŽOS VERTĖS PIRKIMAI
1. Mažos vertės pirkimų bendra visų sudarytų pirkimo sutarčių vertė ir pirkimų skaičius
Pirkimo objekto rūšis Bendra sudarytų sutarčių vertė (Lt) Bendras pirkimų skaičius
Prekės 770.882,82  377 
Paslaugos 825.537,05  216 
Darbai 119.312,39 

Iš viso    1.715.732,26  597 
2. Į 1 lentelėje nurodytą vertę ir skaičių patenkantys pirkimai
Pirkimo objekto rūšis Rodiklis Pirkimai, atlikti Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis (elektroniniai pirkimai) Pirkimai, susiję su projektu ir/arba programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis Inovatyvūs pirkimai Pirkimai, kuriuose buvo taikomi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu nustatyti aplinkos apsaugos minimalūs kriterijai Prekių, kurioms buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, nurodyti Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame sąraše, pirkimai Kelių transporto priemonių pirkimai, kuriuose buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai nustatyti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame apraše Pirkimai, kurie buvo vykdomi vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 85 straipsnio 5 dalimi Pirkimai, kurie buvo vykdomi vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 85 straipsnio 6 dalimi
Prekės Sudarytų sutarčių vertė (Lt) 278.319,36  14.169,80  0,00  214.354,20  0,00  0,00    -
Paslaugos Sudarytų sutarčių vertė (Lt) 105.025,58  103.097,03  0,00  0,00  - -    
Darbai Sudarytų sutarčių vertė (Lt) 0,00  0,00  0,00  0,00  - -   -
Prekės Atliktų pirkimų skaičius   -
Paslaugos Atliktų pirkimų skaičius - -    
Darbai Atliktų pirkimų skaičius - -   -


IV. SUPAPRASTINTI PIRKIMAI
1. Supaprastinti pirkimai pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 91 straipsnio reikalavimus (įskaitant ir mažos vertės pirkimus)
Pirkimo objekto rūšis Bendra sutarčių, sudarytų vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 91 straipsniu, vertė (Lt) Procentai nuo bendros supaprastintų pirkimų sudarytų sutarčių vertės
Prekės 11.564,00  0,88 
Paslaugos 296.988,45  5,93 
Darbai 0,00  0,00 

Iš viso    308.552,45 

 
2. Supaprastinti pirkimai, atlikti, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 85 straipsnio 5 dalimi, išskyrus mažos vertės pirkimus (Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių, konsulinių įstaigų užsienyje ir Lietuvos Respublikos atstovybių prie tarptautinių organizacijų, taip pat kitų perkančiųjų organizacijų, kurios užsienyje įsigyja prekių, paslaugų ar darbų, skirtų užsienyje esantiems jų padaliniams, kariniams atstovams ar specialiesiems atašė supaprastinti pirkimai, vykdomi apklausos būdu)
Pirkimo objekto rūšis Bendra pirkimų, atliktų apklausos būdu, sudarytų sutarčių vertė (Lt) Bendras pirkimų skaičius
Prekės 0,00 
Paslaugos 0,00 
Darbai 0,00 

Iš viso    0,00 

V. PIRKIMAI PAGAL PRELIMINARIĄSIAS SUTARTIS
Eil. Nr. Preliminarioji pirkimo sutartis Pagrindinės pirkimo sutartys
Pirkimo numeris Sutarties sudarymo data Tiekėjo pavadinimas Pavadinimo patikslinimas Sudarytų pirkimo sutarčių skaičius Bendra vertė (Lt)
 1  94901  2011-03-25  122263617  Uždaroji akcinė bendrovė "Lietuvos ryto" televizija (122263617)    2  530.026,44
 2  94901  2011-03-25  121393020  UAB All Media Lithuania (121393020)  Jungtinės veiklos pagrindu veikianti įmonių grupė, susidedanti iš UAB "TELE-3" ir UAB "TV manija", kurios įgaliotas partneris yra UAB "TELE-3"  2  955.235,32
 3  94901  2011-03-25  123026090  Uždaroji akcinė bendrovė "LAISVAS IR NEPRIKLAUSOMAS KANALAS" (123026090)    2  888.128,34
 4  94901  2011-03-25  124241078  VšĮ Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija (124241078)    2  595.945,70
 9  95513  2011-01-14  124931353  UAB 'Officeday' (124931353)    1  14.803,14
 11  79592  2009-10-06  300513205  UAB "REAVITA" (300513205)    1  20.404,51
 12  72856  2009-06-09  300513205  UAB "REAVITA" (300513205)    1  55.647,90
 13  69246  2008-12-31  110441713  Uždaroji akcinė bendrovė "LUKOIL BALTIJA" (110441713)    2  48.200,00
 14  98706  2011-05-24  121929614  UAB "Alna Intelligence" (121929614)    1  123.498,65

Iš viso    14  3.231.890,00
VI. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ĮSTATYMO 10 STRAIPSNIO 5 DALYJE NURODYTI PIRKIMAI
Eil. Nr. Perkančiosios organizacijos kontroliuojamo subjekto pavadinimas Perkančiosios organizacijos kontroliuojamo subjekto pavadinimo patikslinimas Pirkimo objekto pavadinimas Sutarties sudarymo data Numatoma sutarties įvykdymo data Bendra sudarytos sutarties vertė (Lt)
               

Iš viso    

VII. PAPILDOMA INFORMACIJA
 

VIII. ASMUO, ATSAKINGAS UŽ ATASKAITOS PILDYMĄ
Pareigų pavadinimas
  Valstybės turto ir viešųjų pirkimų skyriaus Viešųjų pirkimų poskyrio vyriausioji specialistė
Vardas, pavardė
  Daiva  Tukienė
Telefonas
  +370 239 2410
Elektroninio pašto adresas
  daiva.tukiene@sumin.lt


  _____Susisiekimo ministerijos kancleris_____   __________   _____Tomas  Karpavičius_____
  (Perkančiosios organizacijos vadovo
arba jo įgalioto asmens pareigų
pavadinimas)
  (parašas)   (vardas, pavardė)