At-6 tipinė forma
patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos
prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
direktoriaus 2006 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. 1S-4
(Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus
2011 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 1S-194 redakcija)
Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras
(perkančiosios organizacijos pavadinimas)
 
Juridinių asmenų registras, 111959573, L. Asanavičiūtės g. 23, LT-04315 Vilnius, Tel.: (8 5) 245 8526, Faks.: (8 5) 245 8537, melc@melc.lt, http://www.melc.lt/
(įstaigos duomenys)
 

Viešųjų pirkimų tarnybai


(At-6 tipinė forma)
 
VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ IR PIRKIMŲ, NURODYTŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ĮSTATYMO 10 STRAIPSNIO 5 DALYJE,
ATASKAITA
  

20       m.                        d. Nr.      
 
 

I. ATASKAITINIAI KALENDORINIAI METAI
2011   
II. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA
Kodas ir pavadinimas
 111959573  Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras
Pavadinimo patikslinimas
 
Adresas
 L. Asanavičiūtės g. 23, LT-04315 Vilnius
Telefonas
 (8 5) 245 8526 Faksas  (8 5) 245 8537
El. pašto adresas
 melc@melc.lt
Interneto svetainės adresas
 http://www.melc.lt/
Kita informacija
 
Perkančiosios organizacijos tipo kodas
 4  Viešasis juridinis asmuo, kuris atitinka Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 4 straipsnio 2 dalyje nustatytas sąlygas

III. MAŽOS VERTĖS PIRKIMAI
1. Mažos vertės pirkimų bendra visų sudarytų pirkimo sutarčių vertė ir pirkimų skaičius
Pirkimo objekto rūšis Bendra sudarytų sutarčių vertė (Lt) Bendras pirkimų skaičius
Prekės 48.826,27  161 
Paslaugos 126.236,35  78 
Darbai 0,00 

Iš viso    175.062,62  239 
2. Į 1 lentelėje nurodytą vertę ir skaičių patenkantys pirkimai
Pirkimo objekto rūšis Rodiklis Pirkimai, atlikti Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis (elektroniniai pirkimai) Pirkimai, susiję su projektu ir/arba programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis Inovatyvūs pirkimai Pirkimai, kuriuose buvo taikomi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu nustatyti aplinkos apsaugos minimalūs kriterijai Prekių, kurioms buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, nurodyti Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame sąraše, pirkimai Kelių transporto priemonių pirkimai, kuriuose buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai nustatyti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame apraše Pirkimai, kurie buvo vykdomi vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 85 straipsnio 5 dalimi Pirkimai, kurie buvo vykdomi vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 85 straipsnio 6 dalimi
Prekės Sudarytų sutarčių vertė (Lt) 16.351,94  0,00  0,00  0,00  16.351,94  0,00    -
Paslaugos Sudarytų sutarčių vertė (Lt) 42.311,28  0,00  0,00  0,00  - -    
Darbai Sudarytų sutarčių vertė (Lt) 0,00  0,00  0,00  0,00  - -   -
Prekės Atliktų pirkimų skaičius   -
Paslaugos Atliktų pirkimų skaičius - -    
Darbai Atliktų pirkimų skaičius - -   -


IV. SUPAPRASTINTI PIRKIMAI
1. Supaprastinti pirkimai pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 91 straipsnio reikalavimus (įskaitant ir mažos vertės pirkimus)
Pirkimo objekto rūšis Bendra sutarčių, sudarytų vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 91 straipsniu, vertė (Lt) Procentai nuo bendros supaprastintų pirkimų sudarytų sutarčių vertės
Prekės 0,00  0,00 
Paslaugos 0,00  0,00 
Darbai 0,00  0,00 

Iš viso    0,00  0,00 

 
2. Supaprastinti pirkimai, atlikti, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 85 straipsnio 5 dalimi, išskyrus mažos vertės pirkimus (Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių, konsulinių įstaigų užsienyje ir Lietuvos Respublikos atstovybių prie tarptautinių organizacijų, taip pat kitų perkančiųjų organizacijų, kurios užsienyje įsigyja prekių, paslaugų ar darbų, skirtų užsienyje esantiems jų padaliniams, kariniams atstovams ar specialiesiems atašė supaprastinti pirkimai, vykdomi apklausos būdu)
Pirkimo objekto rūšis Bendra pirkimų, atliktų apklausos būdu, sudarytų sutarčių vertė (Lt) Bendras pirkimų skaičius
Prekės 0,00 
Paslaugos 0,00 
Darbai 0,00 

Iš viso    0,00 

V. PIRKIMAI PAGAL PRELIMINARIĄSIAS SUTARTIS
Eil. Nr. Preliminarioji pirkimo sutartis Pagrindinės pirkimo sutartys
Pirkimo numeris Sutarties sudarymo data Tiekėjo pavadinimas Pavadinimo patikslinimas Sudarytų pirkimo sutarčių skaičius Bendra vertė (Lt)
 1  79592  2009-10-06  145387321  Uždaroji akcinė bendrovė "Sidabrinis medis" (145387321)    2  5.497,10
 2  81960  2009-11-20  121929614  UAB "Alna Intelligence" (121929614)    1  750,20
 3  80517  2009-10-23  133752253  Uždaroji akcinė bendrovė "Inida" (133752253)    1  1.391,54
 4  95513  2011-01-17  135592370  Uždaroji akcinė bendrovė "Novakopa" (135592370)    1  7.982,98
 5  108101  2011-10-07  145387321  Uždaroji akcinė bendrovė "Sidabrinis medis" (145387321)    1  7.883,56
 6  69246  2008-12-31  110441713  Uždaroji akcinė bendrovė "LUKOIL BALTIJA" (110441713)    1  24.200,00

Iš viso    7  47.705,38
VI. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ĮSTATYMO 10 STRAIPSNIO 5 DALYJE NURODYTI PIRKIMAI
Eil. Nr. Perkančiosios organizacijos kontroliuojamo subjekto pavadinimas Perkančiosios organizacijos kontroliuojamo subjekto pavadinimo patikslinimas Pirkimo objekto pavadinimas Sutarties sudarymo data Numatoma sutarties įvykdymo data Bendra sudarytos sutarties vertė (Lt)
               

Iš viso    

VII. PAPILDOMA INFORMACIJA
 

VIII. ASMUO, ATSAKINGAS UŽ ATASKAITOS PILDYMĄ
Pareigų pavadinimas
  Gamybos skyriaus vedėja
Vardas, pavardė
  Eglė  Rukšėnaitė
Telefonas
  (8 5) 243 1364
Elektroninio pašto adresas
  egle.ruksenaite@melc.lt


  _____Direktorius_____   __________   _____Rimantas  Kareckas_____
  (Perkančiosios organizacijos vadovo
arba jo įgalioto asmens pareigų
pavadinimas)
  (parašas)   (vardas, pavardė)