At-6 tipinė forma
patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos
prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
direktoriaus 2006 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. 1S-4
(Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus
2013 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. 1S-254 redakcija)
Akmenės rajono savivaldybės administracija
(perkančiosios organizacijos pavadinimas)
 
Juridinių asmenų registras, 188719391, L. Petravičiaus a. 2, LT-85132 Naujoji Akmenė, Tel.: (8 425) 5 71 33, Faks.: (8 425) 56 594, info@akmene.lt, www.akmene.lt
(įstaigos duomenys)
 

Viešųjų pirkimų tarnybai


(At-6 tipinė forma)
 
VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ IR PIRKIMŲ, NURODYTŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ĮSTATYMO 10 STRAIPSNIO 5 DALYJE,
ATASKAITA
  

20       m.                        d. Nr.      
 
 

I. ATASKAITINIAI KALENDORINIAI METAI
2013   
II. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA
Kodas ir pavadinimas
 188719391  Akmenės rajono savivaldybės administracija
Pavadinimo patikslinimas
 
Adresas
 L. Petravičiaus a. 2, LT-85132 Naujoji Akmenė
Telefonas
 (8 425) 5 71 33 Faksas  (8 425) 56 594
El. pašto adresas
 info@akmene.lt
Interneto svetainės adresas
 www.akmene.lt
Kita informacija
 
Perkančiosios organizacijos tipo kodas
 3  Savivaldybių ar teritorinis valstybinio administravimo subjektas

III. MAŽOS VERTĖS PIRKIMAI
1. Mažos vertės pirkimų bendra visų sudarytų pirkimo sutarčių vertė ir pirkimų skaičius
Pirkimo objekto rūšis Bendra sudarytų sutarčių vertė (Lt) Bendras pirkimų skaičius
Prekės 757.532,27  46 
Paslaugos 433.006,62  34 
Darbai 4.195.531,87  41 

Iš viso    5.386.070,76  121 
2. Į 1 lentelėje nurodytą vertę ir skaičių patenkantys pirkimai
Pirkimo objekto rūšis Rodiklis Pirkimai, atlikti Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis (elektroniniai pirkimai) Pirkimai, susiję su projektu ir/arba programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis Inovatyvūs pirkimai Pirkimai, kuriuose buvo taikomi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu nustatyti aplinkos apsaugos minimalūs kriterijai Prekių, kurioms buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, nurodyti Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame sąraše, pirkimai Kelių transporto priemonių pirkimai, kuriuose buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai nustatyti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame apraše Pirkimai, kurie buvo vykdomi vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 85 straipsnio 5 dalimi Pirkimai, kurie buvo vykdomi vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 85 straipsnio 6 dalimi
Prekės Sudarytų sutarčių vertė (Lt) 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  -
Paslaugos Sudarytų sutarčių vertė (Lt) 1.996,50  1.996,50  0,00  0,00  - - 0,00  0,00 
Darbai Sudarytų sutarčių vertė (Lt) 0,00  0,00  0,00  0,00  - - 0,00  -
Prekės Atliktų pirkimų skaičius -
Paslaugos Atliktų pirkimų skaičius - -
Darbai Atliktų pirkimų skaičius - - -


IV. SUPAPRASTINTI PIRKIMAI
1. Supaprastinti pirkimai pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 91 straipsnio reikalavimus (įskaitant ir mažos vertės pirkimus)
Pirkimo objekto rūšis Bendra sutarčių, sudarytų vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 91 straipsniu, vertė (Lt) Procentai nuo bendros supaprastintų pirkimų sudarytų sutarčių vertės
Prekės 14.999,16  0,01 
Paslaugos 36.009,60  0,02 
Darbai 0,00  0,00 

Iš viso    51.008,76  0,03 

 
2. Supaprastinti pirkimai, atlikti, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 85 straipsnio 5 dalimi, išskyrus mažos vertės pirkimus (Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių, konsulinių įstaigų užsienyje ir Lietuvos Respublikos atstovybių prie tarptautinių organizacijų, taip pat kitų perkančiųjų organizacijų, kurios užsienyje įsigyja prekių, paslaugų ar darbų, skirtų užsienyje esantiems jų padaliniams, kariniams atstovams ar specialiesiems atašė supaprastinti pirkimai, vykdomi apklausos būdu)
Pirkimo objekto rūšis Bendra pirkimų, atliktų apklausos būdu, sudarytų sutarčių vertė (Lt) Bendras pirkimų skaičius
Prekės    
Paslaugos 0,00 
Darbai 0,00 

Iš viso    0,00 

 
3. Supaprastinti pirkimai, nurodyti Viešųjų pirkimų įstatymo 85 straipsnio 6 dalyje, išskyrus mažos vertės pirkimus (literatūros, mokslo ir meno kūrinių autorių, atlikėjų ar jų kolektyvo paslaugų, taip pat mokslo, kultūros ir meno sričių projektų vertinimo ir pretendentų gauti teisės aktų nustatyta tvarka įsteigtas premijas veiklos šiose srityse vertinimo paslaugų supaprastinti pirkimai)
Pirkimo objekto rūšis Bendra sudarytų sutarčių suma (Lt) Bendras pirkimų skaičius
Paslaugos 0,00 

V. PIRKIMAI PAGAL PRELIMINARIĄSIAS SUTARTIS
Eil. Nr. Preliminarioji pirkimo sutartis Pagrindinės pirkimo sutartys
Pirkimo numeris Sutarties sudarymo data Tiekėjo pavadinimas Pavadinimo patikslinimas Sudarytų pirkimo sutarčių skaičius Bendra vertė (Lt)
 1  98706  2012-04-17  133752253  Uždaroji akcinė bendrovė "Inida" (133752253)    7  103.040,70
 8  142884  2013-12-03  135592370  Uždaroji akcinė bendrovė "Novakopa" (135592370)    1  13.469,72
 9  98706  2012-04-17  135592370  Uždaroji akcinė bendrovė "Novakopa" (135592370)    1  16.999,29
 10  108101  2012-11-05  135592370  Uždaroji akcinė bendrovė "Novakopa" (135592370)    2  3.581,60
 12  98706  2013-01-12  300625204  UAB "NOVANET" (300625204)    1  12.499,98
 13  108101  2012-11-05  145387321  Uždaroji akcinė bendrovė "Sidabrinis medis" (145387321)    1  6.429,94
 14  98706  2013-11-12  302689885  "Office Equipment Solutions Baltia", UAB (302689885)    1  774,40
 15  98706  2013-11-12  122588443  UAB ATEA (122588443)    1  1.668,58
 16  98706  2012-04-17  301318539  UAB BAIP (301318539)    3  28.986,76
 19  134060  2013-06-25  300648306  UAB "a. CONS" (300648306)    2  36.227,40
 20  104515  2013-05-01  111678149  UAB "Statybų inžinerinės paslaugos" (111678149)  UAB "Statybų inžinerinės paslaugos"  2  28.374,50
 22  104515  2013-05-01  302323496  UAB "ANTIKUS" (302323496)    2  18.984,90
 26  104515  2013-05-01  220618020  Uždaroji akcinė bendrovė "ŠILTAS NAMAS" (220618020)    1  5.999,18
 27  104515  2013-05-01  301152494  UAB "Altimetrija" (301152494)    1  22.675,40
 28  98706  2013-11-12  133752253  Uždaroji akcinė bendrovė "Inida" (133752253)    1  2.467,19
 29  98706  2013-04-17  133752253  Uždaroji akcinė bendrovė "Inida" (133752253)    1  2.956,03
 30  98706  2013-11-12  301142728  UAB "REO Investment" (301142728)    1  2.531,32
 31  98706  2012-04-17  301142728  UAB "REO Investment" (301142728)    1  17.144,25
 32  104515  2013-05-01  300607786  UAB "Statybos projektų valdymo grupė" (300607786)    1  13.915,00

Iš viso    31  338.726,14
VI. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ĮSTATYMO 10 STRAIPSNIO 5 DALYJE NURODYTI PIRKIMAI
Eil. Nr. Perkančiosios organizacijos kontroliuojamo subjekto pavadinimas Perkančiosios organizacijos kontroliuojamo subjekto pavadinimo patikslinimas Pirkimo objekto pavadinimas Sutarties sudarymo data Numatoma sutarties įvykdymo data Bendra sudarytos sutarties vertė (Lt)
152903578  Uždaroji akcinė bendrovė "Naujosios Akmenės komunalininkas"    Akmenės rajono savivaldybės administracijos seniūnijų priežiūros darbai  2013-02-28  2016-02-28  2.000.000,00 

Iš viso   2.000.000,00 

VII. PAPILDOMA INFORMACIJA
 

VIII. ASMUO, ATSAKINGAS UŽ ATASKAITOS PILDYMĄ
Pareigų pavadinimas
  Viešųjų pirkimų skyriaus vyresnioji specialistė
Vardas, pavardė
  Rasa  Morkūnienė
Telefonas
  +370 425 57133
Elektroninio pašto adresas
  pirkimai@akmene.lt


  _____Administracijos direktorius_____   __________   _____Apolinaras  Nicius_____
  (Perkančiosios organizacijos vadovo
arba jo įgalioto asmens pareigų
pavadinimas)
  (parašas)   (vardas, pavardė)