At-6 tipinė forma
patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos
prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
direktoriaus 2006 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. 1S-4
(Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus
2013 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. 1S-254 redakcija)
Lietuvos Respublikos kultūros ministerija
(perkančiosios organizacijos pavadinimas)
 
Juridinių asmenų registras, 188683671, J. Basanavičiaus g. 5, 01118 Vilnius, Tel.: (8 5) 219 3464, dmm@lrkm.lt, www.lrkm.lt
(įstaigos duomenys)
 

Viešųjų pirkimų tarnybai


(At-6 tipinė forma)
 
VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ IR PIRKIMŲ, NURODYTŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ĮSTATYMO 10 STRAIPSNIO 5 DALYJE,
ATASKAITA
  

20       m.                        d. Nr.      
 
 

I. ATASKAITINIAI KALENDORINIAI METAI
2013   
II. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA
Kodas ir pavadinimas
 188683671  Lietuvos Respublikos kultūros ministerija
Pavadinimo patikslinimas
 
Adresas
 J. Basanavičiaus g. 5, 01118 Vilnius
Telefonas
 (8 5) 219 3464 Faksas  
El. pašto adresas
 dmm@lrkm.lt
Interneto svetainės adresas
 www.lrkm.lt
Kita informacija
 
Perkančiosios organizacijos tipo kodas
 1  Centrinio valstybinio administravimo sistemai priklausanti perkančioji organizacija (išskyrus krašto apsaugos sistemos karinius vienetus ir tarnybas)

III. MAŽOS VERTĖS PIRKIMAI
1. Mažos vertės pirkimų bendra visų sudarytų pirkimo sutarčių vertė ir pirkimų skaičius
Pirkimo objekto rūšis Bendra sudarytų sutarčių vertė (Lt) Bendras pirkimų skaičius
Prekės 349.666,53  160 
Paslaugos 1.010.185,51  179 
Darbai 0,00 

Iš viso    1.359.852,04  339 
2. Į 1 lentelėje nurodytą vertę ir skaičių patenkantys pirkimai
Pirkimo objekto rūšis Rodiklis Pirkimai, atlikti Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis (elektroniniai pirkimai) Pirkimai, susiję su projektu ir/arba programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis Inovatyvūs pirkimai Pirkimai, kuriuose buvo taikomi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu nustatyti aplinkos apsaugos minimalūs kriterijai Prekių, kurioms buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, nurodyti Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame sąraše, pirkimai Kelių transporto priemonių pirkimai, kuriuose buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai nustatyti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame apraše Pirkimai, kurie buvo vykdomi vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 85 straipsnio 5 dalimi Pirkimai, kurie buvo vykdomi vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 85 straipsnio 6 dalimi
Prekės Sudarytų sutarčių vertė (Lt) 53.645,35  99.142,09  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  -
Paslaugos Sudarytų sutarčių vertė (Lt) 270.474,03  170.007,08  0,00  0,00  - - 0,00  228.456,88 
Darbai Sudarytų sutarčių vertė (Lt) 0,00  0,00  0,00  0,00  - - 0,00  -
Prekės Atliktų pirkimų skaičius 15  -
Paslaugos Atliktų pirkimų skaičius - - 37 
Darbai Atliktų pirkimų skaičius - - -


IV. SUPAPRASTINTI PIRKIMAI
1. Supaprastinti pirkimai pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 91 straipsnio reikalavimus (įskaitant ir mažos vertės pirkimus)
Pirkimo objekto rūšis Bendra sutarčių, sudarytų vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 91 straipsniu, vertė (Lt) Procentai nuo bendros supaprastintų pirkimų sudarytų sutarčių vertės
Prekės 1.113,20  0,02 
Paslaugos 87.265,43  1,30 
Darbai 0,00  0,00 

Iš viso    88.378,63  1,32 

 
2. Supaprastinti pirkimai, atlikti, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 85 straipsnio 5 dalimi, išskyrus mažos vertės pirkimus (Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių, konsulinių įstaigų užsienyje ir Lietuvos Respublikos atstovybių prie tarptautinių organizacijų, taip pat kitų perkančiųjų organizacijų, kurios užsienyje įsigyja prekių, paslaugų ar darbų, skirtų užsienyje esantiems jų padaliniams, kariniams atstovams ar specialiesiems atašė supaprastinti pirkimai, vykdomi apklausos būdu)
Pirkimo objekto rūšis Bendra pirkimų, atliktų apklausos būdu, sudarytų sutarčių vertė (Lt) Bendras pirkimų skaičius
Prekės 0,00 
Paslaugos 0,00 
Darbai 0,00 

Iš viso    0,00 

 
3. Supaprastinti pirkimai, nurodyti Viešųjų pirkimų įstatymo 85 straipsnio 6 dalyje, išskyrus mažos vertės pirkimus (literatūros, mokslo ir meno kūrinių autorių, atlikėjų ar jų kolektyvo paslaugų, taip pat mokslo, kultūros ir meno sričių projektų vertinimo ir pretendentų gauti teisės aktų nustatyta tvarka įsteigtas premijas veiklos šiose srityse vertinimo paslaugų supaprastinti pirkimai)
Pirkimo objekto rūšis Bendra sudarytų sutarčių suma (Lt) Bendras pirkimų skaičius
Paslaugos 168.249,78  86 

V. PIRKIMAI PAGAL PRELIMINARIĄSIAS SUTARTIS
Eil. Nr. Preliminarioji pirkimo sutartis Pagrindinės pirkimo sutartys
Pirkimo numeris Sutarties sudarymo data Tiekėjo pavadinimas Pavadinimo patikslinimas Sudarytų pirkimo sutarčių skaičius Bendra vertė (Lt)
 1  108101  2012-11-05  135592370  Uždaroji akcinė bendrovė "Novakopa" (135592370)    2  10.466,50
 2  108101  2012-11-05  140817146  Uždaroji akcinė bendrovė "LIBRA VITALIS" (140817146)    1  3.473,2808
 3  108101  2012-11-05  176556043  UAB "Eurobiuras" (176556043)    3  5.387,1136
 4  108101  2012-11-05  300051282  UAB "OFFICE SYSTEM" (300051282)    2  3.143,7494
 5  108101  2012-11-05  300513205  UAB "REAVITA" (300513205)    5  14.191,92181
 6  118271  2012-04-24  111471645  UAB "TELE2" (111471645)    1  35.000,00
 7  108629  2012-11-27  110441713  Uždaroji akcinė bendrovė "LUKOIL BALTIJA" (110441713)    1  150.000,00
 8  98706  2013-11-12  122588443  UAB ATEA (122588443)    1  589,75
 9  98706  2012-04-17  133752253  Uždaroji akcinė bendrovė "Inida" (133752253)    1  647,35
 10  98706  2012-04-17  133802731  Uždaroji akcinė bendrovė "Kompiuterinių sistemų centras" (133802731)    1  795,58
 11  98706  2013-11-12  302689885  "Office Equipment Solutions Baltia", UAB (302689885)    1  2.309,89

Iš viso    19  226.005,13561
VI. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ĮSTATYMO 10 STRAIPSNIO 5 DALYJE NURODYTI PIRKIMAI
Eil. Nr. Perkančiosios organizacijos kontroliuojamo subjekto pavadinimas Perkančiosios organizacijos kontroliuojamo subjekto pavadinimo patikslinimas Pirkimo objekto pavadinimas Sutarties sudarymo data Numatoma sutarties įvykdymo data Bendra sudarytos sutarties vertė (Lt)
               

Iš viso    

VII. PAPILDOMA INFORMACIJA
Ataskaitos II dalyje "Pirkimai, kurie buvo vykdomi vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 85 straipsnio 6 dalimi" nurodytų paslaugų pirkimų vertės buvo skaičiuojamos atsižvelgiant į tiekėjų suinteresuotumą atskirai kiekvienam skirtingam 26 kategorijos paslaugų tipui. 

VIII. ASMUO, ATSAKINGAS UŽ ATASKAITOS PILDYMĄ
Pareigų pavadinimas
  Bendrųjų reikalų skyriaus vyresnioji specialistė
Vardas, pavardė
  Dichtiar  Anastasija
Telefonas
  (8 5) 2193466
Elektroninio pašto adresas
  a.dichtiar@lrkm.lt


  _____Ministerijos kanclerė_____   __________   _____Nomeda  Zienkienė_____
  (Perkančiosios organizacijos vadovo
arba jo įgalioto asmens pareigų
pavadinimas)
  (parašas)   (vardas, pavardė)