At-6 tipinė forma
patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos
prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
direktoriaus 2006 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. 1S-4
(Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus
2013 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. 1S-254 redakcija)
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija
(perkančiosios organizacijos pavadinimas)
 
Juridinių asmenų registras, 188620589, Gedimino pr. 17, LT-01505 Vilnius, Tel.: (8 5) 239 39 99, Faks.: (8 5) 212 43 35, sumin@sumin.lt, www.sumin.lt
(įstaigos duomenys)
 

Viešųjų pirkimų tarnybai


(At-6 tipinė forma)
 
VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ IR PIRKIMŲ, NURODYTŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ĮSTATYMO 10 STRAIPSNIO 5 DALYJE,
ATASKAITA
  

20       m.                        d. Nr.      
 
 

I. ATASKAITINIAI KALENDORINIAI METAI
2014   
II. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA
Kodas ir pavadinimas
 188620589  Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija
Pavadinimo patikslinimas
 
Adresas
 Gedimino pr. 17, LT-01505 Vilnius
Telefonas
 (8 5) 239 39 99 Faksas  (8 5) 212 43 35
El. pašto adresas
 sumin@sumin.lt
Interneto svetainės adresas
 www.sumin.lt
Kita informacija
 
Perkančiosios organizacijos tipo kodas
 1  Centrinio valstybinio administravimo sistemai priklausanti perkančioji organizacija (išskyrus krašto apsaugos sistemos karinius vienetus ir tarnybas)

III. MAŽOS VERTĖS PIRKIMAI
1. Mažos vertės pirkimų bendra visų sudarytų pirkimo sutarčių vertė ir pirkimų skaičius
Pirkimo objekto rūšis Bendra sudarytų sutarčių vertė (Lt) Bendras pirkimų skaičius
Prekės 1.475.447,93  141 
Paslaugos 1.057.598,10  130 
Darbai 664.088,61 

Iš viso    3.197.134,64  275 
2. Į 1 lentelėje nurodytą vertę ir skaičių patenkantys pirkimai
Pirkimo objekto rūšis Rodiklis Pirkimai, atlikti Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis (elektroniniai pirkimai) Pirkimai, susiję su projektu ir/arba programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis Inovatyvūs pirkimai Pirkimai, kuriuose buvo taikomi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu nustatyti aplinkos apsaugos minimalūs kriterijai Prekių, kurioms buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, nurodyti Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame sąraše, pirkimai Kelių transporto priemonių pirkimai, kuriuose buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai nustatyti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame apraše Pirkimai, kurie buvo vykdomi vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 85 straipsnio 5 dalimi Pirkimai, kurie buvo vykdomi vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 85 straipsnio 6 dalimi
Prekės Sudarytų sutarčių vertė (Lt) 46.592,26  89.631,44  0,00  73.003,71  0,00  125.000,00  0,00  -
Paslaugos Sudarytų sutarčių vertė (Lt) 0,00  338.088,31  0,00  0,00  - - 0,00  0,00 
Darbai Sudarytų sutarčių vertė (Lt) 0,00  44.628,10  0,00  0,00  - - 0,00  -
Prekės Atliktų pirkimų skaičius -
Paslaugos Atliktų pirkimų skaičius 10  - -
Darbai Atliktų pirkimų skaičius - - -


IV. SUPAPRASTINTI PIRKIMAI
1. Supaprastinti pirkimai pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 91 straipsnio reikalavimus (įskaitant ir mažos vertės pirkimus)
Pirkimo objekto rūšis Bendra sutarčių, sudarytų vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 91 straipsniu, vertė (Lt) Procentai nuo bendros supaprastintų pirkimų sudarytų sutarčių vertės
Prekės 0,00  0,00 
Paslaugos 0,00  0,00 
Darbai 0,00  0,00 

Iš viso    0,00  0,00 

 
2. Supaprastinti pirkimai, atlikti, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 85 straipsnio 5 dalimi, išskyrus mažos vertės pirkimus (Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių, konsulinių įstaigų užsienyje ir Lietuvos Respublikos atstovybių prie tarptautinių organizacijų, taip pat kitų perkančiųjų organizacijų, kurios užsienyje įsigyja prekių, paslaugų ar darbų, skirtų užsienyje esantiems jų padaliniams, kariniams atstovams ar specialiesiems atašė supaprastinti pirkimai, vykdomi apklausos būdu)
Pirkimo objekto rūšis Bendra pirkimų, atliktų apklausos būdu, sudarytų sutarčių vertė (Lt) Bendras pirkimų skaičius
Prekės 0,00 
Paslaugos 0,00 
Darbai 0,00 

Iš viso    0,00 

 
3. Supaprastinti pirkimai, nurodyti Viešųjų pirkimų įstatymo 85 straipsnio 6 dalyje, išskyrus mažos vertės pirkimus (literatūros, mokslo ir meno kūrinių autorių, atlikėjų ar jų kolektyvo paslaugų, taip pat mokslo, kultūros ir meno sričių projektų vertinimo ir pretendentų gauti teisės aktų nustatyta tvarka įsteigtas premijas veiklos šiose srityse vertinimo paslaugų supaprastinti pirkimai)
Pirkimo objekto rūšis Bendra sudarytų sutarčių suma (Lt) Bendras pirkimų skaičius
Paslaugos 0,00 

V. PIRKIMAI PAGAL PRELIMINARIĄSIAS SUTARTIS
Eil. Nr. Preliminarioji pirkimo sutartis Pagrindinės pirkimo sutartys
Pirkimo numeris Sutarties sudarymo data Tiekėjo pavadinimas Pavadinimo patikslinimas Sudarytų pirkimo sutarčių skaičius Bendra vertė (Lt)
 1  154951  2014-11-26  125467589  UAB "METROPOLIO VERTIMAI" (125467589)    1  30.250,00
 2  108101  2013-12-09  300051282  UAB Morning LT (300051282)    1  11.726,70
 3  108101  2013-12-09  124931353  UAB 'Officeday' (124931353)    1  9.052,54
 4  108101  2013-12-09  122624188  Uždaroji akcinė bendrovė 'BIURO PASAULIS' (122624188)    1  13.000,24
 5  108101  2013-12-09  140817146  Uždaroji akcinė bendrovė "LIBRA VITALIS" (140817146)    1  10.393,90
 6  108629  2012-11-27  110441713  Uždaroji akcinė bendrovė "LUKOIL BALTIJA" (110441713)    1  72.600,00
 7  142884  2013-12-03  123875186  UAB "Sinerta LDC" (123875186)    1  2.170,32
 8  143747  2013-12-03  126119913  AB "INTER RAO Lietuva" (126119913)    1  181.500,00
 9  151736  2014-08-13  123026090  Uždaroji akcinė bendrovė "LAISVAS IR NEPRIKLAUSOMAS KANALAS" (123026090)    1  53.905,50
 10  151736  2014-08-13  121393020  UAB All Media Lithuania (121393020)    1  139.150,00
 11  151736  2014-08-13  122263617  Uždaroji akcinė bendrovė "Lietuvos ryto" televizija (122263617)    1  45.400,41
 12  151736  2014-08-13  300613091  UAB "Berta And" (300613091)    1  110.352,00
 13  144473  2014-02-21  135592370  Uždaroji akcinė bendrovė "Novakopa" (135592370)    1  28.401,12
 14  98706  2013-11-06  122748773  Uždaroji akcinė bendrovė 'KOMPARSA' (122748773)    1  22.324,50
 15  99  2014-06-20  123044722  UAB "Ecoservice" (123044722)    1  30.250,00

Iš viso    15  760.477,23
VI. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ĮSTATYMO 10 STRAIPSNIO 5 DALYJE NURODYTI PIRKIMAI
Eil. Nr. Perkančiosios organizacijos kontroliuojamo subjekto pavadinimas Perkančiosios organizacijos kontroliuojamo subjekto pavadinimo patikslinimas Pirkimo objekto pavadinimas Sutarties sudarymo data Numatoma sutarties įvykdymo data Bendra sudarytos sutarties vertė (Lt)
               

Iš viso    

VII. PAPILDOMA INFORMACIJA
 

VIII. ASMUO, ATSAKINGAS UŽ ATASKAITOS PILDYMĄ
Pareigų pavadinimas
  Biudžeto ir valstybės turto valdymo departamento Valstybės turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyriaus vyresnioji specialistė
Vardas, pavardė
  Daiva  Tukienė
Telefonas
  +370 239 2410
Elektroninio pašto adresas
  daiva.tukiene@sumin.lt


  _____Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos kancleris_____   __________   _____Tomas  Karpavičius_____
  (Perkančiosios organizacijos vadovo
arba jo įgalioto asmens pareigų
pavadinimas)
  (parašas)   (vardas, pavardė)