At-6 tipinė forma
patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos
prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
direktoriaus 2006 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. 1S-4
(Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus
2013 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. 1S-254 redakcija)
Techninės pagalbos neįgaliesiems centras prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
(perkančiosios organizacijos pavadinimas)
 
Juridinių asmenų registras, 190789945, Mindaugo g. 42A-1, LT-01311 Vilnius, Tel.: (8 5) 272 1106, 279 0189, Faks.: (8 5) 273 4796, centras@tpnc.lt, www.tpnc.lt
(įstaigos duomenys)
 

Viešųjų pirkimų tarnybai


(At-6 tipinė forma)
 
VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ IR PIRKIMŲ, NURODYTŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ĮSTATYMO 10 STRAIPSNIO 5 DALYJE,
ATASKAITA
  

20       m.                        d. Nr.      
 
 

I. ATASKAITINIAI KALENDORINIAI METAI
2015   
II. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA
Kodas ir pavadinimas
 190789945  Techninės pagalbos neįgaliesiems centras prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Pavadinimo patikslinimas
 
Adresas
 Mindaugo g. 42A-1, LT-01311 Vilnius
Telefonas
 (8 5) 272 1106, 279 0189 Faksas  (8 5) 273 4796
El. pašto adresas
 centras@tpnc.lt
Interneto svetainės adresas
 www.tpnc.lt
Kita informacija
 
Perkančiosios organizacijos tipo kodas
 1  Centrinio valstybinio administravimo sistemai priklausanti perkančioji organizacija (išskyrus krašto apsaugos sistemos karinius vienetus ir tarnybas)

III. MAŽOS VERTĖS PIRKIMAI
1. Mažos vertės pirkimų bendra visų sudarytų pirkimo sutarčių vertė ir pirkimų skaičius
Pirkimo objekto rūšis Bendra sudarytų sutarčių vertė (EUR) Bendras pirkimų skaičius
Prekės 280.287,47  162 
Paslaugos 165.809,60  193 
Darbai 1.878,58 

Iš viso    447.975,65  359 
2. Į 1 lentelėje nurodytą vertę ir skaičių patenkantys pirkimai
Pirkimo objekto rūšis Rodiklis Pirkimai, atlikti Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis (elektroniniai pirkimai) Pirkimai, susiję su projektu ir/arba programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis Inovatyvūs pirkimai Pirkimai, kuriuose buvo taikomi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu nustatyti aplinkos apsaugos minimalūs kriterijai Prekių, kurioms buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, nurodyti Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame sąraše, pirkimai Kelių transporto priemonių pirkimai, kuriuose buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai nustatyti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame apraše Pirkimai, kurie buvo vykdomi vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 85 straipsnio 5 dalimi Pirkimai, kurie buvo vykdomi vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 85 straipsnio 6 dalimi
Prekės Sudarytų sutarčių vertė (EUR) 27.111,95  42.423,27  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  -
Paslaugos Sudarytų sutarčių vertė (EUR) 6.171,00  5.445,00  0,00  0,00  - - 0,00  0,00 
Darbai Sudarytų sutarčių vertė (EUR) 0,00  295,34  0,00  0,00  - - 0,00  -
Prekės Atliktų pirkimų skaičius -
Paslaugos Atliktų pirkimų skaičius - -
Darbai Atliktų pirkimų skaičius - - -


IV. SUPAPRASTINTI PIRKIMAI
1. Supaprastinti pirkimai pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 91 straipsnio reikalavimus (įskaitant ir mažos vertės pirkimus)
Pirkimo objekto rūšis Bendra sutarčių, sudarytų vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 91 straipsniu, vertė (EUR) Procentai nuo bendros supaprastintų pirkimų sudarytų sutarčių vertės
Prekės 16.350,00  2,76 
Paslaugos 57.537,50  9,72 
Darbai 0,00  0,00 

Iš viso    73.887,50  12,48 

 
2. Supaprastinti pirkimai, atlikti, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 85 straipsnio 5 dalimi, išskyrus mažos vertės pirkimus (Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių, konsulinių įstaigų užsienyje ir Lietuvos Respublikos atstovybių prie tarptautinių organizacijų, taip pat kitų perkančiųjų organizacijų, kurios užsienyje įsigyja prekių, paslaugų ar darbų, skirtų užsienyje esantiems jų padaliniams, kariniams atstovams ar specialiesiems atašė supaprastinti pirkimai, vykdomi apklausos būdu)
Pirkimo objekto rūšis Bendra pirkimų, atliktų apklausos būdu, sudarytų sutarčių vertė (EUR) Bendras pirkimų skaičius
Prekės 0,00 
Paslaugos 0,00 
Darbai 0,00 

Iš viso    0,00 

 
3. Supaprastinti pirkimai, nurodyti Viešųjų pirkimų įstatymo 85 straipsnio 6 dalyje, išskyrus mažos vertės pirkimus (literatūros, mokslo ir meno kūrinių autorių, atlikėjų ar jų kolektyvo paslaugų, taip pat mokslo, kultūros ir meno sričių projektų vertinimo ir pretendentų gauti teisės aktų nustatyta tvarka įsteigtas premijas veiklos šiose srityse vertinimo paslaugų supaprastinti pirkimai)
Pirkimo objekto rūšis Bendra sudarytų sutarčių suma (EUR) Bendras pirkimų skaičius
Paslaugos 0,00 

V. PIRKIMAI PAGAL PRELIMINARIĄSIAS SUTARTIS
Eil. Nr. Preliminarioji pirkimo sutartis Pagrindinės pirkimo sutartys
Pirkimo numeris Sutarties sudarymo data Tiekėjo pavadinimas Pavadinimo patikslinimas Sudarytų pirkimo sutarčių skaičius Bendra vertė (EUR)
 1  108101  2013-12-09  124931353  UAB 'Officeday' (124931353)  Kanceliarinės prekės  2  720,61
 2  108101  2013-12-09  176556043  UAB "Eurobiuras" (176556043)  Biuro popierius  2  858,46
 3  108101  2013-12-09  300048560  UAB "CHARLOT LT" (300048560)  Kanceliarinės prekės  2  697,44
 4  108101  2013-12-09  300513205  UAB "REAVITA" (300513205)  Buities ir elektros prekės  1  196,23
 5  142933  2014-02-25  111618732  Uždaroji akcinė bendrovė "LINDSTROM" (111618732)  Kilimėlių keitimas  2  309,66
 6  142933  2014-02-25  300658389  UAB "Švarus pasaulis" (300658389)  Kilimėlių keitimas  3  288,95
 7  143747  2015-02-25  126119913  AB "INTER RAO Lietuva" (126119913)  Elektros energija  1  5.009,00
 8  145335  2014-04-04  135227610  Uždaroji akcinė bendrovė "Vitaresta" (135227610)  Valymo paslaugos  2  2.400,00
 9  145335  2014-04-04  302462510  UAB "Valymo ir priežiūros centras" (302462510)  Valymo paslaugos  2  2.300,00
 10  159956  2015-04-16  302431995  UAB "VARLE" (302431995)  Mobilieji telefonai  1  402,93
 11  98706  2013-11-06  133752253  Uždaroji akcinė bendrovė "Inida" (133752253)  Nešiojamas kompiuteris  1  1.168,02
 12  98706  2013-11-06  133802731  Uždaroji akcinė bendrovė "Kompiuterinių sistemų centras" (133802731)  Planšetinis kompiuteris  1  1.342,54
 13  98706  2013-11-06  135592370  Uždaroji akcinė bendrovė "Novakopa" (135592370)  Projektorius  1  752,62
 14  98706  2013-11-06  301142728  UAB "REO Investment" (301142728)  Kompiuterių dalys, priedai ir programinė įranga  1  116,16
 15  159365  2015-10-14  122624188  Uždaroji akcinė bendrovė 'BIURO PASAULIS' (122624188)  Higieninis popierius  1  83,56
 16  159365  2015-10-14  176556043  UAB "Eurobiuras" (176556043)  Kanceliarinės prekės  1  343,46
 17  159365  2015-10-14  302248200  UAB "Arvedas" (302248200)  Buities prekės  1  109,40

Iš viso    25  17.099,04
VI. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ĮSTATYMO 10 STRAIPSNIO 5 DALYJE NURODYTI PIRKIMAI
Eil. Nr. Perkančiosios organizacijos kontroliuojamo subjekto pavadinimas Perkančiosios organizacijos kontroliuojamo subjekto pavadinimo patikslinimas Pirkimo objekto pavadinimas Sutarties sudarymo data Numatoma sutarties įvykdymo data Bendra sudarytos sutarties vertė (EUR)
               

Iš viso    

VII. PAPILDOMA INFORMACIJA
 

VIII. ASMUO, ATSAKINGAS UŽ ATASKAITOS PILDYMĄ
Pareigų pavadinimas
  Ūkio skyriaus vedėja
Vardas, pavardė
  Vilma  Naujokė
Telefonas
  (8 5) 279 0189
Elektroninio pašto adresas
  vilma.naujoke@tpnc.lt


  _____Direktorė_____   __________   _____Ilona  Ogurcova_____
  (Perkančiosios organizacijos vadovo
arba jo įgalioto asmens pareigų
pavadinimas)
  (parašas)   (vardas, pavardė)