At-6 tipinė forma
patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos
prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
direktoriaus 2006 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. 1S-4
(Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus
2013 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. 1S-254 redakcija)
Vilniaus Gaono žydų istorijos muziejus
(perkančiosios organizacijos pavadinimas)
 
Juridinių asmenų registras, 190757374, Naugarduko g. 10, LT-01309 Vilnius, Tel.: 2312354, Faks.: 2312358, neringa.mickeviciute@gmail.com, www.jmuseum.lt
(įstaigos duomenys)
 

Viešųjų pirkimų tarnybai


(At-6 tipinė forma)
 
VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ IR PIRKIMŲ, NURODYTŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ĮSTATYMO 10 STRAIPSNIO 5 DALYJE,
ATASKAITA
  

20       m.                        d. Nr.      
 
 

I. ATASKAITINIAI KALENDORINIAI METAI
2015   
II. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA
Kodas ir pavadinimas
 190757374  Vilniaus Gaono žydų istorijos muziejus
Pavadinimo patikslinimas
 
Adresas
 Naugarduko g. 10, LT-01309 Vilnius
Telefonas
 2312354 Faksas  2312358
El. pašto adresas
 neringa.mickeviciute@gmail.com
Interneto svetainės adresas
 www.jmuseum.lt
Kita informacija
 
Perkančiosios organizacijos tipo kodas
 4  Viešasis juridinis asmuo, kuris atitinka Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 4 straipsnio 2 dalyje nustatytas sąlygas

III. MAŽOS VERTĖS PIRKIMAI
1. Mažos vertės pirkimų bendra visų sudarytų pirkimo sutarčių vertė ir pirkimų skaičius
Pirkimo objekto rūšis Bendra sudarytų sutarčių vertė (EUR) Bendras pirkimų skaičius
Prekės 20.165,65  119 
Paslaugos 129.359,35  104 
Darbai 32.159,20 

Iš viso    181.684,20  228 
2. Į 1 lentelėje nurodytą vertę ir skaičių patenkantys pirkimai
Pirkimo objekto rūšis Rodiklis Pirkimai, atlikti Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis (elektroniniai pirkimai) Pirkimai, susiję su projektu ir/arba programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis Inovatyvūs pirkimai Pirkimai, kuriuose buvo taikomi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu nustatyti aplinkos apsaugos minimalūs kriterijai Prekių, kurioms buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, nurodyti Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame sąraše, pirkimai Kelių transporto priemonių pirkimai, kuriuose buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai nustatyti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame apraše Pirkimai, kurie buvo vykdomi vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 85 straipsnio 5 dalimi Pirkimai, kurie buvo vykdomi vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 85 straipsnio 6 dalimi
Prekės Sudarytų sutarčių vertė (EUR) 0,00  0,00  0,00  0,00  168,58  0,00  0,00  -
Paslaugos Sudarytų sutarčių vertė (EUR) 0,00  0,00  0,00  0,00  - - 0,00  8.908,60 
Darbai Sudarytų sutarčių vertė (EUR) 0,00  0,00  0,00  0,00  - - 0,00  -
Prekės Atliktų pirkimų skaičius -
Paslaugos Atliktų pirkimų skaičius - -
Darbai Atliktų pirkimų skaičius - - -


IV. SUPAPRASTINTI PIRKIMAI
1. Supaprastinti pirkimai pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 91 straipsnio reikalavimus (įskaitant ir mažos vertės pirkimus)
Pirkimo objekto rūšis Bendra sutarčių, sudarytų vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 91 straipsniu, vertė (EUR) Procentai nuo bendros supaprastintų pirkimų sudarytų sutarčių vertės
Prekės 78,65  0,04 
Paslaugos 0,00  0,00 
Darbai 0,00  0,00 

Iš viso    78,65  0,04 

 
2. Supaprastinti pirkimai, atlikti, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 85 straipsnio 5 dalimi, išskyrus mažos vertės pirkimus (Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių, konsulinių įstaigų užsienyje ir Lietuvos Respublikos atstovybių prie tarptautinių organizacijų, taip pat kitų perkančiųjų organizacijų, kurios užsienyje įsigyja prekių, paslaugų ar darbų, skirtų užsienyje esantiems jų padaliniams, kariniams atstovams ar specialiesiems atašė supaprastinti pirkimai, vykdomi apklausos būdu)
Pirkimo objekto rūšis Bendra pirkimų, atliktų apklausos būdu, sudarytų sutarčių vertė (EUR) Bendras pirkimų skaičius
Prekės 0,00 
Paslaugos 0,00 
Darbai 0,00 

Iš viso    0,00 

 
3. Supaprastinti pirkimai, nurodyti Viešųjų pirkimų įstatymo 85 straipsnio 6 dalyje, išskyrus mažos vertės pirkimus (literatūros, mokslo ir meno kūrinių autorių, atlikėjų ar jų kolektyvo paslaugų, taip pat mokslo, kultūros ir meno sričių projektų vertinimo ir pretendentų gauti teisės aktų nustatyta tvarka įsteigtas premijas veiklos šiose srityse vertinimo paslaugų supaprastinti pirkimai)
Pirkimo objekto rūšis Bendra sudarytų sutarčių suma (EUR) Bendras pirkimų skaičius
Paslaugos 0,00 

V. PIRKIMAI PAGAL PRELIMINARIĄSIAS SUTARTIS
Eil. Nr. Preliminarioji pirkimo sutartis Pagrindinės pirkimo sutartys
Pirkimo numeris Sutarties sudarymo data Tiekėjo pavadinimas Pavadinimo patikslinimas Sudarytų pirkimo sutarčių skaičius Bendra vertė (EUR)
 1  118271  2014-04-23  301673440  UAB "EUROCOM" (301673440)  Pagrindinė sutartis (Judrusis ryšys su duomenų perdavimo paslauga)  1  648,00
 2  142933  2014-02-25  300658389  UAB 'Švarus pasaulis' (300658389)  Pagrindinė sutartis (Kilimėlių nuoma)  1  604,03
 3  143747  2013-12-03  301506046  "Elektrum Lietuva", UAB (301506046)  Pagrindinė sutartis (Elektros energija su 0 Eur/kWh akcizu)  1  31.502,35
 4  161095  2015-06-12  210655020  UAB "SMILTAINIS IR KO" (210655020)  Pagrindinė sutartis (kanceliarinės iš socialinių įmonių - vokai)  1  78,65
 5  162189  2015-06-17  302923936  UAB "Inžinerinių paslaugų spektras" (302923936)  Pagrindinė sutartis (EVD - energijos vartojimo pastatuose auditas)  1  1.125,30
 6  98706  2013-11-06  122748773  Uždaroji akcinė bendrovė 'KOMPARSA' (122748773)  Pagrindinė sutartis (Kompiuterinė ir biuro įranga - stacionarūs kompiuteriai)  1  2.734,58
 7  98706  2013-11-06  133752253  Uždaroji akcinė bendrovė "Inida" (133752253)  Pagrindinė sutartis (Kompiuterinė ir biuro įranga - kompiuterių dalys, priedai, PĮ)  1  296,12
 8  98706  2013-11-06  301142728  UAB "REO Investment" (301142728)  Pagrindinė sutartis (Kompiuterinė ir biuro įranga - kompiuterių dalys, priedai, PĮ)  1  94,27
 9  159365  2015-10-14  140817146  Uždaroji akcinė bendrovė "LIBRA VITALIS" (140817146)  Pagrindinė sutartis (biuro reikmenys - biuro popierius)  1  503,12
 10  159365  2015-10-14  302248200  UAB "Arvedas" (302248200)  Pagrindinė sutartis (biuro reikmenys - buities prekės)  1  119,77
 11  130541  2013-02-04  125318887  UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "DELTA" TURIZMO CENTRAS (125318887)  Pagrindinė sutartis (kelionių organizavimo)  1  730,00

Iš viso    11  38.436,19
VI. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ĮSTATYMO 10 STRAIPSNIO 5 DALYJE NURODYTI PIRKIMAI
Eil. Nr. Perkančiosios organizacijos kontroliuojamo subjekto pavadinimas Perkančiosios organizacijos kontroliuojamo subjekto pavadinimo patikslinimas Pirkimo objekto pavadinimas Sutarties sudarymo data Numatoma sutarties įvykdymo data Bendra sudarytos sutarties vertė (EUR)
               

Iš viso    

VII. PAPILDOMA INFORMACIJA
 

VIII. ASMUO, ATSAKINGAS UŽ ATASKAITOS PILDYMĄ
Pareigų pavadinimas
  Teisininkė, viešųjų pirkimų specialistė
Vardas, pavardė
  Mickeviciute  Neringa
Telefonas
  +370 5231 2354
Elektroninio pašto adresas
  neringa.mickeviciute@jmuseum.lt


  _____Direktoriaus pavaduotoja administravimui ir plėtrai_____   __________   _____Jūratė  Razumienė_____
  (Perkančiosios organizacijos vadovo
arba jo įgalioto asmens pareigų
pavadinimas)
  (parašas)   (vardas, pavardė)