At-7 tipinė forma
patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos
prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
direktoriaus 2006 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. 1S-4
(Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus
2013 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. 1S-254 redakcija)
AB 'Amber Grid'
(perkančiosios organizacijos pavadinimas)
 
Juridinių asmenų registras, 303090867, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Savanorių pr. 28, Tel.: +370 5 2327742
(įstaigos duomenys)
 

Viešųjų pirkimų tarnybai


(At-7 tipinė forma)
 
VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ IR PIRKIMŲ, NURODYTŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ĮSTATYMO 10 STRAIPSNIO 5 DALYJE, ATASKAITA
(KOMUNALINIAM SEKTORIUI)
  

20       m.                        d. Nr.      
 
 

I. ATASKAITINIAI KALENDORINIAI METAI
2015   
II. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA
Kodas ir pavadinimas
 303090867  AB 'Amber Grid'
Pavadinimo patikslinimas
 
Adresas
 Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Savanorių pr. 28
Telefonas
 +370 5 2327742 Faksas  
El. pašto adresas
 
Interneto svetainės adresas
 
Kita informacija
 
Perkančiosios organizacijos tipo kodas
 8  Įmonė, veikianti dujų arba šilumos perdavimo ar paskirstymo sektoriuose ir atitinkanti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 70 straipsnio reikalavimus

III. SUPAPRASTINTI PIRKIMAI PAGAL VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ĮSTATYMO 85 STRAIPSNIO 6 DALIES REIKALAVIMUS IR MAŽOS VERTĖS PIRKIMAI
1. Mažos vertės pirkimų bendra visų sudarytų pirkimo sutarčių vertė ir pirkimų skaičius
Pirkimo objekto rūšis Bendra sudarytų sutarčių vertė (EUR) Bendras pirkimų skaičius
Prekės 925.007,97  1702 
Paslaugos 726.296,20  1630 
Darbai 969.164,82  23 

Iš viso    2.620.468,99  3355 
2. Į 1 lentelėje nurodytą vertę ir skaičių patenkantys pirkimai
Pirkimo objekto rūšis Rodiklis Pirkimai, atlikti Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis (elektroniniai pirkimai) Pirkimai, susiję su projektu ir/arba programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis Inovatyvūs pirkimai Pirkimai, kuriuose buvo taikomi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu nustatyti aplinkos apsaugos minimalūs kriterijai Prekių, kurioms buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, nurodyti Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame sąraše, pirkimai Kelių transporto priemonių pirkimai, kuriuose buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai nustatyti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame apraše Pirkimai, kurie buvo vykdomi vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 85 straipsnio 6 dalimi
Prekės Sudarytų sutarčių vertė (EUR) 277.532,65  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  -
Paslaugos Sudarytų sutarčių vertė (EUR) 250.323,85  60.964,30  0,00  0,00  - - 0,00 
Darbai Sudarytų sutarčių vertė (EUR) 955.500,54  0,00  0,00  0,00  - - -
Prekės Atliktų pirkimų skaičius 21  -
Paslaugos Atliktų pirkimų skaičius 17  - -
Darbai Atliktų pirkimų skaičius 12  - - -

 
3. Supaprastinti pirkimai, nurodyti Viešųjų pirkimų įstatymo 85 straipsnio 6 dalyje, išskyrus mažos vertės pirkimus (literatūros, mokslo ir meno kūrinių autorių, atlikėjų ar jų kolektyvo paslaugų, taip pat mokslo, kultūros ir meno sričių projektų vertinimo ir pretendentų gauti teisės aktų nustatyta tvarka įsteigtas premijas veiklos šiose srityse vertinimo paslaugų supaprastinti pirkimai)
Pirkimo objekto rūšis Bendra sudarytų sutarčių vertė (EUR) Bendras pirkimų skaičius
Paslaugos 0,00 


IV. PIRKIMAI PAGAL PRELIMINARIĄSIAS SUTARTIS
Eil. Nr. Preliminarioji pirkimo sutartis Pagrindinės pirkimo sutartys
Pirkimo numeris Sutarties sudarymo data Tiekėjo pavadinimas Pavadinimo patikslinimas Sudarytų pirkimo sutarčių skaičius Bendra vertė (EUR)
 1  147626  2014-04-30  300615480  UAB "A-Z Projektai" (300615480)    1  11.253,00
 2  159956  2015-04-16  110688998  UAB 'Bitė Lietuva' (110688998)    1  599,97
 3  159956  2015-04-16  302431995  UAB "VARLE" (302431995)    2  1.301,96
 4  159956  2015-04-16  300095528  UAB "Mobile Center" (300095528)    3  2.780,46
 5  143747  2015-02-25  126119913  AB "INTER RAO Lietuva" (126119913)    1  169.167,30
 6  145681  2014-01-29  807    Advokatų kontora „GLIMSTEDT Bernotas ir partneriai“  1  5.912,77
 7  145681  2014-01-29  300062777  Advokatų profesinė bendrija "Baltic Legal Solutions Lietuva" (300062777)    1  0,00
 8  145681  2014-01-29  807    Advokatų kontora "Valiūnas ir partneriai Ellex"  1  5.788,31
 9  167144  2015-12-17  807    Advokatų kontora „Valiūnas ir partneriai Ellex“  1  113.000,00

Iš viso    12  309.803,77
V. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ĮSTATYMO 10 STRAIPSNIO 5 DALYJE NURODYTI PIRKIMAI
Eil. Nr. Perkančiosios organizacijos kontroliuojamo subjekto pavadinimas Perkančiosios organizacijos kontroliuojamo subjekto pavadinimo patikslinimas Pirkimo objekto pavadinimas Sutarties sudarymo data Numatoma sutarties įvykdymo data Bendra sudarytos sutarties vertė (EUR)
               

Iš viso    

VI. PAPILDOMA INFORMACIJA
 

VII. ASMUO, ATSAKINGAS UŽ ATASKAITOS PILDYMĄ
Pareigų pavadinimas
  Vadybininkas
Vardas, pavardė
  Vytautas  Dzikaras
Telefonas
  +370 5 2327742
Elektroninio pašto adresas
  v.dzikaras@ambergrid.lt


  _____Pirkimų skyriaus viršininkas_____   __________   _____Vidas  Macys_____
  (Perkančiosios organizacijos vadovo
arba jo įgalioto asmens pareigų
pavadinimas)
  (parašas)   (vardas, pavardė)