At-6 tipinė forma
patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos
prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
direktoriaus 2006 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. 1S-4
(Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus
2013 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. 1S-254 redakcija)
Lazdijų rajono savivaldybės administracija
(perkančiosios organizacijos pavadinimas)
 
Juridinių asmenų registras, 188714992, Vilniaus g. 1, LT-67106 Lazdijai, Tel.: +370 31851481, Faks.: +370 31851351, info@lazdijai.lt, http://www.lazdijai.lt
(įstaigos duomenys)
 

Viešųjų pirkimų tarnybai


(At-6 tipinė forma)
 
VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ IR PIRKIMŲ, NURODYTŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ĮSTATYMO 10 STRAIPSNIO 5 DALYJE,
ATASKAITA
  

20       m.                        d. Nr.      
 
 

I. ATASKAITINIAI KALENDORINIAI METAI
2015   
II. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA
Kodas ir pavadinimas
 188714992  Lazdijų rajono savivaldybės administracija
Pavadinimo patikslinimas
 
Adresas
 Vilniaus g. 1, LT-67106 Lazdijai
Telefonas
 +370 31851481 Faksas  +370 31851351
El. pašto adresas
 info@lazdijai.lt
Interneto svetainės adresas
 http://www.lazdijai.lt
Kita informacija
 
Perkančiosios organizacijos tipo kodas
 3  Savivaldybių ar teritorinis valstybinio administravimo subjektas

III. MAŽOS VERTĖS PIRKIMAI
1. Mažos vertės pirkimų bendra visų sudarytų pirkimo sutarčių vertė ir pirkimų skaičius
Pirkimo objekto rūšis Bendra sudarytų sutarčių vertė (EUR) Bendras pirkimų skaičius
Prekės 375.340,46  649 
Paslaugos 327.624,07  410 
Darbai 1.163.092,12  75 

Iš viso    1.866.056,65  1134 
2. Į 1 lentelėje nurodytą vertę ir skaičių patenkantys pirkimai
Pirkimo objekto rūšis Rodiklis Pirkimai, atlikti Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis (elektroniniai pirkimai) Pirkimai, susiję su projektu ir/arba programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis Inovatyvūs pirkimai Pirkimai, kuriuose buvo taikomi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu nustatyti aplinkos apsaugos minimalūs kriterijai Prekių, kurioms buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, nurodyti Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame sąraše, pirkimai Kelių transporto priemonių pirkimai, kuriuose buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai nustatyti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame apraše Pirkimai, kurie buvo vykdomi vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 85 straipsnio 5 dalimi Pirkimai, kurie buvo vykdomi vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 85 straipsnio 6 dalimi
Prekės Sudarytų sutarčių vertė (EUR) 107.989,59  45.645,91  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  -
Paslaugos Sudarytų sutarčių vertė (EUR) 96.776,98  21.291,92  0,00  0,00  - - 0,00  0,00 
Darbai Sudarytų sutarčių vertė (EUR) 1.103.821,38  144.976,62  0,00  0,00  - - 0,00  -
Prekės Atliktų pirkimų skaičius 12  -
Paslaugos Atliktų pirkimų skaičius 12  - -
Darbai Atliktų pirkimų skaičius 50  - - -


IV. SUPAPRASTINTI PIRKIMAI
1. Supaprastinti pirkimai pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 91 straipsnio reikalavimus (įskaitant ir mažos vertės pirkimus)
Pirkimo objekto rūšis Bendra sutarčių, sudarytų vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 91 straipsniu, vertė (EUR) Procentai nuo bendros supaprastintų pirkimų sudarytų sutarčių vertės
Prekės 0,00  0,00 
Paslaugos 49.710,48  11,63 
Darbai 542.993,13  31,83 

Iš viso    592.703,61  43,46 

 
2. Supaprastinti pirkimai, atlikti, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 85 straipsnio 5 dalimi, išskyrus mažos vertės pirkimus (Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių, konsulinių įstaigų užsienyje ir Lietuvos Respublikos atstovybių prie tarptautinių organizacijų, taip pat kitų perkančiųjų organizacijų, kurios užsienyje įsigyja prekių, paslaugų ar darbų, skirtų užsienyje esantiems jų padaliniams, kariniams atstovams ar specialiesiems atašė supaprastinti pirkimai, vykdomi apklausos būdu)
Pirkimo objekto rūšis Bendra pirkimų, atliktų apklausos būdu, sudarytų sutarčių vertė (EUR) Bendras pirkimų skaičius
Prekės 0,00 
Paslaugos 0,00 
Darbai 0,00 

Iš viso    0,00 

 
3. Supaprastinti pirkimai, nurodyti Viešųjų pirkimų įstatymo 85 straipsnio 6 dalyje, išskyrus mažos vertės pirkimus (literatūros, mokslo ir meno kūrinių autorių, atlikėjų ar jų kolektyvo paslaugų, taip pat mokslo, kultūros ir meno sričių projektų vertinimo ir pretendentų gauti teisės aktų nustatyta tvarka įsteigtas premijas veiklos šiose srityse vertinimo paslaugų supaprastinti pirkimai)
Pirkimo objekto rūšis Bendra sudarytų sutarčių suma (EUR) Bendras pirkimų skaičius
Paslaugos 0,00 

V. PIRKIMAI PAGAL PRELIMINARIĄSIAS SUTARTIS
Eil. Nr. Preliminarioji pirkimo sutartis Pagrindinės pirkimo sutartys
Pirkimo numeris Sutarties sudarymo data Tiekėjo pavadinimas Pavadinimo patikslinimas Sudarytų pirkimo sutarčių skaičius Bendra vertė (EUR)
 1  169142  2015-12-18  110747425  Uždaroji akcinė bendrovė "HOSPITEX DIAGNOSTICS KAUNAS" (110747425)    1  37.062,00
 2  250554  2015-11-24  134569760  Uždaroji akcinė bendrovė "Gaudera" (134569760)    4  9.950,00
 3  216738  2015-02-18  134569760  Uždaroji akcinė bendrovė "Gaudera" (134569760)    4  11.685,00
 4  140585  2013-10-10  124850887  Uždaroji akcinė bendrovė "STATYBOS PROJEKTŲ EKSPERTIZĖS CENTRAS" (124850887)    2  1.389,00
 5  143747  2013-12-03  301506046  "Elektrum Lietuva", UAB (301506046)    5  105.079,43
 6  143747  2013-12-03  302449388  Energijos tiekimas UAB (302449388)    9  90.694,16
 7  147626  2014-04-30  133364425  UAB "Patvanka" (133364425)    1  4.840,00
 8  155000  2014-10-31  111678149  UAB "Statybų inžinerinės paslaugos" (111678149)    1  1.494,35
 9  155000  2014-10-31  126132394  UAB "SAUGVILA" (126132394)    1  2.269,10
 10  221595  2015-05-13  302531522  UAB "Geividus" (302531522)    1  144.976,62

Iš viso    29  409.439,66
VI. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ĮSTATYMO 10 STRAIPSNIO 5 DALYJE NURODYTI PIRKIMAI
Eil. Nr. Perkančiosios organizacijos kontroliuojamo subjekto pavadinimas Perkančiosios organizacijos kontroliuojamo subjekto pavadinimo patikslinimas Pirkimo objekto pavadinimas Sutarties sudarymo data Numatoma sutarties įvykdymo data Bendra sudarytos sutarties vertė (EUR)
               

Iš viso    

VII. PAPILDOMA INFORMACIJA
V. dalyje (PIRKIMAI PAGAL PRELIMINARIĄSIAS SUTARTIS) 2, 3 ir 10 eilutės pirkimai Nr. 250554, 216738 ir 221595 - mažos vertės pirkimai apklausos būdu 

VIII. ASMUO, ATSAKINGAS UŽ ATASKAITOS PILDYMĄ
Pareigų pavadinimas
  Vyr. specialistė
Vardas, pavardė
  Jurgita  Kazilionienė
Telefonas
  +370 612 62446
Elektroninio pašto adresas
  jurgita.kazilioniene@lazdijai.lt


  _____Administracijos direktorius_____   __________   _____Audrius  Klėjus_____
  (Perkančiosios organizacijos vadovo
arba jo įgalioto asmens pareigų
pavadinimas)
  (parašas)   (vardas, pavardė)