At-6 tipinė forma
patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos
prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
direktoriaus 2006 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. 1S-4
(Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus
2013 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. 1S-254 redakcija)
Lietuvos Respublikos kultūros ministerija
(perkančiosios organizacijos pavadinimas)
 
Juridinių asmenų registras, 188683671, J. Basanavičiaus g. 5, 01118 Vilnius, Tel.: (8 5) 219 3400, Faks.: (8 5) 262 3120, dmm@lrkm.lt, http://lrkm.lrv.lt/
(įstaigos duomenys)
 

Viešųjų pirkimų tarnybai


(At-6 tipinė forma)
 
VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ IR PIRKIMŲ, NURODYTŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ĮSTATYMO 10 STRAIPSNIO 5 DALYJE,
ATASKAITA
  

20       m.                        d. Nr.      
 
 

I. ATASKAITINIAI KALENDORINIAI METAI
2015   
II. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA
Kodas ir pavadinimas
 188683671  Lietuvos Respublikos kultūros ministerija
Pavadinimo patikslinimas
 
Adresas
 J. Basanavičiaus g. 5, 01118 Vilnius
Telefonas
 (8 5) 219 3400 Faksas  (8 5) 262 3120
El. pašto adresas
 dmm@lrkm.lt
Interneto svetainės adresas
 http://lrkm.lrv.lt/
Kita informacija
 
Perkančiosios organizacijos tipo kodas
 1  Centrinio valstybinio administravimo sistemai priklausanti perkančioji organizacija (išskyrus krašto apsaugos sistemos karinius vienetus ir tarnybas)

III. MAŽOS VERTĖS PIRKIMAI
1. Mažos vertės pirkimų bendra visų sudarytų pirkimo sutarčių vertė ir pirkimų skaičius
Pirkimo objekto rūšis Bendra sudarytų sutarčių vertė (EUR) Bendras pirkimų skaičius
Prekės 230.714,97  213 
Paslaugos 474.847,89  300 
Darbai 9.070,89 

Iš viso    714.633,75  515 
2. Į 1 lentelėje nurodytą vertę ir skaičių patenkantys pirkimai
Pirkimo objekto rūšis Rodiklis Pirkimai, atlikti Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis (elektroniniai pirkimai) Pirkimai, susiję su projektu ir/arba programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis Inovatyvūs pirkimai Pirkimai, kuriuose buvo taikomi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu nustatyti aplinkos apsaugos minimalūs kriterijai Prekių, kurioms buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, nurodyti Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame sąraše, pirkimai Kelių transporto priemonių pirkimai, kuriuose buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai nustatyti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame apraše Pirkimai, kurie buvo vykdomi vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 85 straipsnio 5 dalimi Pirkimai, kurie buvo vykdomi vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 85 straipsnio 6 dalimi
Prekės Sudarytų sutarčių vertė (EUR) 86.563,71  7.930,97  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  -
Paslaugos Sudarytų sutarčių vertė (EUR) 88.886,08  24.868,37  0,00  32.200,00  - - 0,00  96.489,39 
Darbai Sudarytų sutarčių vertė (EUR) 0,00  0,00  0,00  0,00  - - 0,00  -
Prekės Atliktų pirkimų skaičius 30  -
Paslaugos Atliktų pirkimų skaičius - - 110 
Darbai Atliktų pirkimų skaičius - - -


IV. SUPAPRASTINTI PIRKIMAI
1. Supaprastinti pirkimai pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 91 straipsnio reikalavimus (įskaitant ir mažos vertės pirkimus)
Pirkimo objekto rūšis Bendra sutarčių, sudarytų vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 91 straipsniu, vertė (EUR) Procentai nuo bendros supaprastintų pirkimų sudarytų sutarčių vertės
Prekės 0,00  0,00 
Paslaugos 32.200,00  3,7 
Darbai 0,00  0,00 

Iš viso    32.200,00  3,7 

 
2. Supaprastinti pirkimai, atlikti, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 85 straipsnio 5 dalimi, išskyrus mažos vertės pirkimus (Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių, konsulinių įstaigų užsienyje ir Lietuvos Respublikos atstovybių prie tarptautinių organizacijų, taip pat kitų perkančiųjų organizacijų, kurios užsienyje įsigyja prekių, paslaugų ar darbų, skirtų užsienyje esantiems jų padaliniams, kariniams atstovams ar specialiesiems atašė supaprastinti pirkimai, vykdomi apklausos būdu)
Pirkimo objekto rūšis Bendra pirkimų, atliktų apklausos būdu, sudarytų sutarčių vertė (EUR) Bendras pirkimų skaičius
Prekės 0,00 
Paslaugos 0,00 
Darbai 0,00 

Iš viso    0,00 

 
3. Supaprastinti pirkimai, nurodyti Viešųjų pirkimų įstatymo 85 straipsnio 6 dalyje, išskyrus mažos vertės pirkimus (literatūros, mokslo ir meno kūrinių autorių, atlikėjų ar jų kolektyvo paslaugų, taip pat mokslo, kultūros ir meno sričių projektų vertinimo ir pretendentų gauti teisės aktų nustatyta tvarka įsteigtas premijas veiklos šiose srityse vertinimo paslaugų supaprastinti pirkimai)
Pirkimo objekto rūšis Bendra sudarytų sutarčių suma (EUR) Bendras pirkimų skaičius
Paslaugos 0,00 

V. PIRKIMAI PAGAL PRELIMINARIĄSIAS SUTARTIS
Eil. Nr. Preliminarioji pirkimo sutartis Pagrindinės pirkimo sutartys
Pirkimo numeris Sutarties sudarymo data Tiekėjo pavadinimas Pavadinimo patikslinimas Sudarytų pirkimo sutarčių skaičius Bendra vertė (EUR)
 1  118271  2014-04-23  111471645  UAB "TELE2" (111471645)    1  9.000,00
 2  108101  2013-12-09  124931353  UAB 'Officeday' (124931353)    1  1.115,77
 3  159365  2015-10-14  124931353  UAB 'Officeday' (124931353)    1  132,49
 4  98706  2013-11-06  133402897  Uždaroji akcinė bendrovė "Skaitmeninės technologijos" (133402897)    1  101,28
 5  98706  2013-11-06  133752253  Uždaroji akcinė bendrovė "Inida" (133752253)    1  105,13
 6  108101  2013-12-09  140817146  Uždaroji akcinė bendrovė "LIBRA VITALIS" (140817146)    1  1.149,50
 7  108101  2013-12-09  300048560  UAB "CHARLOT LT" (300048560)    3  1.175,05
 8  108101  2013-12-09  300051282  UAB "OFFICE SYSTEM" (300051282)    1  783,91
 9  142884  2013-12-03  300630920  UAB "Mėlyna citrina" (300630920)    2  7.579,54
 10  98706  2013-11-06  301142728  UAB "REO Investment" (301142728)    1  121,95
 11  143747  2013-12-03  302449388  Energijos tiekimas UAB (302449388)    1  8.500,00
 12  141070  2014-02-24  302689885  "Office Equipment Solutions Baltia", UAB (302689885)    1  4.000,00

Iš viso    15  33.764,62
VI. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ĮSTATYMO 10 STRAIPSNIO 5 DALYJE NURODYTI PIRKIMAI
Eil. Nr. Perkančiosios organizacijos kontroliuojamo subjekto pavadinimas Perkančiosios organizacijos kontroliuojamo subjekto pavadinimo patikslinimas Pirkimo objekto pavadinimas Sutarties sudarymo data Numatoma sutarties įvykdymo data Bendra sudarytos sutarties vertė (EUR)
125293277  VIEŠOJI ĮSTAIGA TAUTINIŲ BENDRIJŲ NAMAI    Tautinių mažumų integracijos ir kultūros puoselėjimo paslaugų teikimas Vilniaus mieste  2015-02-19  2015-06-30  52.000,00 

Iš viso   52.000,00 

VII. PAPILDOMA INFORMACIJA
Ataskaitos II dalyje "Pirkimai, kurie buvo vykdomi vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 85 straipsnio 6 dalimi" nurodytų paslaugų pirkimų vertės buvo skaičiuojamos atsižvelgiant į tiekėjų suinteresuotumą atskirai kiekvienam skirtingam 26 kategorijos paslaugų tipui. 

VIII. ASMUO, ATSAKINGAS UŽ ATASKAITOS PILDYMĄ
Pareigų pavadinimas
  Vyresnioji specialistė
Vardas, pavardė
  Dichtiar  Anastasija
Telefonas
  (8 5) 219 3466
Elektroninio pašto adresas
  anastasija.dichtiar@lrkm.lt


  _____Ministerijos kancleris_____   __________   _____Laimonas  Ubavičius_____
  (Perkančiosios organizacijos vadovo
arba jo įgalioto asmens pareigų
pavadinimas)
  (parašas)   (vardas, pavardė)