At-6 tipinė forma
patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos
prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
direktoriaus 2006 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. 1S-4
(Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus
2013 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. 1S-254 redakcija)
Valstybės įmonė 'REGITRA'
(perkančiosios organizacijos pavadinimas)
 
Juridinių asmenų registras, 110078991, Liepkalnio g. 97, Vilniaus m., LT-02121 Vilniaus m. sav., Tel.: +370 52646466, Faks.: +370 52660423, regitra@regitra.lt, www.regitra.lt
(įstaigos duomenys)
 

Viešųjų pirkimų tarnybai


(At-6 tipinė forma)
 
VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ IR PIRKIMŲ, NURODYTŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ĮSTATYMO 10 STRAIPSNIO 5 DALYJE,
ATASKAITA
  

20       m.                        d. Nr.      
 
 

I. ATASKAITINIAI KALENDORINIAI METAI
2015   
II. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA
Kodas ir pavadinimas
 110078991  Valstybės įmonė 'REGITRA'
Pavadinimo patikslinimas
 
Adresas
 Liepkalnio g. 97, Vilniaus m., LT-02121 Vilniaus m. sav.
Telefonas
 +370 52646466 Faksas  +370 52660423
El. pašto adresas
 regitra@regitra.lt
Interneto svetainės adresas
 www.regitra.lt
Kita informacija
 
Perkančiosios organizacijos tipo kodas
 4  Viešasis juridinis asmuo, kuris atitinka Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 4 straipsnio 2 dalyje nustatytas sąlygas

III. MAŽOS VERTĖS PIRKIMAI
1. Mažos vertės pirkimų bendra visų sudarytų pirkimo sutarčių vertė ir pirkimų skaičius
Pirkimo objekto rūšis Bendra sudarytų sutarčių vertė (EUR) Bendras pirkimų skaičius
Prekės 908.784,14  1232 
Paslaugos 514.354,34  522 
Darbai 57.330,66  64 

Iš viso    1.480.469,14  1818 
2. Į 1 lentelėje nurodytą vertę ir skaičių patenkantys pirkimai
Pirkimo objekto rūšis Rodiklis Pirkimai, atlikti Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis (elektroniniai pirkimai) Pirkimai, susiję su projektu ir/arba programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis Inovatyvūs pirkimai Pirkimai, kuriuose buvo taikomi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu nustatyti aplinkos apsaugos minimalūs kriterijai Prekių, kurioms buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, nurodyti Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame sąraše, pirkimai Kelių transporto priemonių pirkimai, kuriuose buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai nustatyti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame apraše Pirkimai, kurie buvo vykdomi vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 85 straipsnio 5 dalimi Pirkimai, kurie buvo vykdomi vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 85 straipsnio 6 dalimi
Prekės Sudarytų sutarčių vertė (EUR) 261.060,79  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  -
Paslaugos Sudarytų sutarčių vertė (EUR) 157.179,00  0,00  0,00  0,00  - - 0,00  0,00 
Darbai Sudarytų sutarčių vertė (EUR) 0,00  0,00  0,00  0,00  - - 0,00  -
Prekės Atliktų pirkimų skaičius -
Paslaugos Atliktų pirkimų skaičius - -
Darbai Atliktų pirkimų skaičius - - -


IV. SUPAPRASTINTI PIRKIMAI
1. Supaprastinti pirkimai pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 91 straipsnio reikalavimus (įskaitant ir mažos vertės pirkimus)
Pirkimo objekto rūšis Bendra sutarčių, sudarytų vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 91 straipsniu, vertė (EUR) Procentai nuo bendros supaprastintų pirkimų sudarytų sutarčių vertės
Prekės 5.107,41  0,11 
Paslaugos 0,00  0,00 
Darbai 0,00  0,00 

Iš viso    5.107,41  0,11 

 
2. Supaprastinti pirkimai, atlikti, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 85 straipsnio 5 dalimi, išskyrus mažos vertės pirkimus (Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių, konsulinių įstaigų užsienyje ir Lietuvos Respublikos atstovybių prie tarptautinių organizacijų, taip pat kitų perkančiųjų organizacijų, kurios užsienyje įsigyja prekių, paslaugų ar darbų, skirtų užsienyje esantiems jų padaliniams, kariniams atstovams ar specialiesiems atašė supaprastinti pirkimai, vykdomi apklausos būdu)
Pirkimo objekto rūšis Bendra pirkimų, atliktų apklausos būdu, sudarytų sutarčių vertė (EUR) Bendras pirkimų skaičius
Prekės 0,00 
Paslaugos 0,00 
Darbai 0,00 

Iš viso    0,00 

 
3. Supaprastinti pirkimai, nurodyti Viešųjų pirkimų įstatymo 85 straipsnio 6 dalyje, išskyrus mažos vertės pirkimus (literatūros, mokslo ir meno kūrinių autorių, atlikėjų ar jų kolektyvo paslaugų, taip pat mokslo, kultūros ir meno sričių projektų vertinimo ir pretendentų gauti teisės aktų nustatyta tvarka įsteigtas premijas veiklos šiose srityse vertinimo paslaugų supaprastinti pirkimai)
Pirkimo objekto rūšis Bendra sudarytų sutarčių suma (EUR) Bendras pirkimų skaičius
Paslaugos 0,00 

V. PIRKIMAI PAGAL PRELIMINARIĄSIAS SUTARTIS
Eil. Nr. Preliminarioji pirkimo sutartis Pagrindinės pirkimo sutartys
Pirkimo numeris Sutarties sudarymo data Tiekėjo pavadinimas Pavadinimo patikslinimas Sudarytų pirkimo sutarčių skaičius Bendra vertė (EUR)
 1  98706  2013-11-06  122588443  UAB ATEA (122588443)    1  6.420,26
 2  98706  2013-11-06  122748773  Uždaroji akcinė bendrovė 'KOMPARSA' (122748773)    2  49.438,72
 3  98706  2013-11-06  133752253  Uždaroji akcinė bendrovė "Inida" (133752253)    4  165.510,21
 4  98706  2014-10-01  300625204  UAB "NOVANET" (300625204)    2  9.929,82
 5  108101  2013-12-09  124931353  UAB 'Officeday' (124931353)    2  48.884,61
 6  108101  2013-12-09  300051282  UAB "OFFICE SYSTEM" (300051282)    2  17.639,91
 7  142884  2013-12-03  300051282  UAB "OFFICE SYSTEM" (300051282)    1  96.595,98
 8  143747  2013-12-03  302449388  Energijos tiekimas UAB (302449388)    1  80.000,00
 10  145335  2014-04-04  125167563  UAB 'CORPUS A' (125167563)    4  137.000,00
 11  145335  2014-04-04  135227610  Uždaroji akcinė bendrovė "Vitaresta" (135227610)    1  7.000,00
 12  145335  2014-04-04  300539253  UAB "Lyderio grupė" (300539253)    3  186.000,00
 13  145335  2014-04-04  302462510  UAB "Valymo ir priežiūros centras" (302462510)    1  20.000,00

Iš viso    24  824.419,51
VI. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ĮSTATYMO 10 STRAIPSNIO 5 DALYJE NURODYTI PIRKIMAI
Eil. Nr. Perkančiosios organizacijos kontroliuojamo subjekto pavadinimas Perkančiosios organizacijos kontroliuojamo subjekto pavadinimo patikslinimas Pirkimo objekto pavadinimas Sutarties sudarymo data Numatoma sutarties įvykdymo data Bendra sudarytos sutarties vertė (EUR)
               

Iš viso    

VII. PAPILDOMA INFORMACIJA
Mažos vertės pirkimai buvo vykdomi 10-tyje įmonės filialų 

VIII. ASMUO, ATSAKINGAS UŽ ATASKAITOS PILDYMĄ
Pareigų pavadinimas
  Viešųjų pirkimų skyriaus vadovė
Vardas, pavardė
  Rasa  Biržinienė
Telefonas
  +370 5264 6466
Elektroninio pašto adresas
  rasa.birziniene@regitra.lt


  _____Viešųjų pirkimų skyriaus vadovė_____   __________   _____Rasa  Biržinienė_____
  (Perkančiosios organizacijos vadovo
arba jo įgalioto asmens pareigų
pavadinimas)
  (parašas)   (vardas, pavardė)