At-6 tipinė forma
patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos
prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
direktoriaus 2006 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. 1S-4
(Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus
2013 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. 1S-254 redakcija)
Rokiškio rajono savivaldybės administracija
(perkančiosios organizacijos pavadinimas)
 
Juridinių asmenų registras, 188772248, Respublikos g. 94, LT-42136 Rokiškis, Tel.: (8 458) 71 233, 71 442, Faks.: (8 458) 71 420, savivaldybe@post.rokiskis.lt
(įstaigos duomenys)
 

Viešųjų pirkimų tarnybai


(At-6 tipinė forma)
 
VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ IR PIRKIMŲ, NURODYTŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ĮSTATYMO 10 STRAIPSNIO 5 DALYJE,
ATASKAITA
  

20       m.                        d. Nr.      
 
 

I. ATASKAITINIAI KALENDORINIAI METAI
2016   
II. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA
Kodas ir pavadinimas
 188772248  Rokiškio rajono savivaldybės administracija
Pavadinimo patikslinimas
 
Adresas
 Respublikos g. 94, LT-42136 Rokiškis
Telefonas
 (8 458) 71 233, 71 442 Faksas  (8 458) 71 420
El. pašto adresas
 savivaldybe@post.rokiskis.lt
Interneto svetainės adresas
 
Kita informacija
 
Perkančiosios organizacijos tipo kodas
 3  Savivaldybių ar teritorinis valstybinio administravimo subjektas

III. MAŽOS VERTĖS PIRKIMAI
1. Mažos vertės pirkimų bendra visų sudarytų pirkimo sutarčių vertė ir pirkimų skaičius
Pirkimo objekto rūšis Bendra sudarytų sutarčių vertė (EUR) Bendras pirkimų skaičius
Prekės 152.190,04  118 
Paslaugos 281.135,01  95 
Darbai 1.109.418,19  74 

Iš viso    1.542.743,24  287 
2. Į 1 lentelėje nurodytą vertę ir skaičių patenkantys pirkimai
Pirkimo objekto rūšis Rodiklis Pirkimai, atlikti Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis (elektroniniai pirkimai) Pirkimai, susiję su projektu ir/arba programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis Inovatyvūs pirkimai Pirkimai, kuriuose buvo taikomi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu nustatyti aplinkos apsaugos minimalūs kriterijai Prekių, kurioms buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, nurodyti Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame sąraše, pirkimai Kelių transporto priemonių pirkimai, kuriuose buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai nustatyti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame apraše Pirkimai, kurie buvo vykdomi vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 85 straipsnio 5 dalimi Pirkimai, kurie buvo vykdomi vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 85 straipsnio 6 dalimi
Prekės Sudarytų sutarčių vertė (EUR) 67.046,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  -
Paslaugos Sudarytų sutarčių vertė (EUR) 242.733,48  2.200,00  0,00  0,00  - - 0,00  0,00 
Darbai Sudarytų sutarčių vertė (EUR) 810.546,89  0,00  0,00  0,00  - - 0,00  -
Prekės Atliktų pirkimų skaičius -
Paslaugos Atliktų pirkimų skaičius 11  - -
Darbai Atliktų pirkimų skaičius 42  - - -


IV. SUPAPRASTINTI PIRKIMAI
1. Supaprastinti pirkimai pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 91 straipsnio reikalavimus (įskaitant ir mažos vertės pirkimus)
Pirkimo objekto rūšis Bendra sutarčių, sudarytų vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 91 straipsniu, vertė (EUR) Procentai nuo bendros supaprastintų pirkimų sudarytų sutarčių vertės
Prekės 0,00  0,00 
Paslaugos 2.200,00  0,1 
Darbai 0,00  0,00 

Iš viso    2.200,00  0,1 

 
2. Supaprastinti pirkimai, atlikti, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 85 straipsnio 5 dalimi, išskyrus mažos vertės pirkimus (Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių, konsulinių įstaigų užsienyje ir Lietuvos Respublikos atstovybių prie tarptautinių organizacijų, taip pat kitų perkančiųjų organizacijų, kurios užsienyje įsigyja prekių, paslaugų ar darbų, skirtų užsienyje esantiems jų padaliniams, kariniams atstovams ar specialiesiems atašė supaprastinti pirkimai, vykdomi apklausos būdu)
Pirkimo objekto rūšis Bendra pirkimų, atliktų apklausos būdu, sudarytų sutarčių vertė (EUR) Bendras pirkimų skaičius
Prekės 0,00 
Paslaugos 0,00 
Darbai 0,00 

Iš viso    0,00 

 
3. Supaprastinti pirkimai, nurodyti Viešųjų pirkimų įstatymo 85 straipsnio 6 dalyje, išskyrus mažos vertės pirkimus (literatūros, mokslo ir meno kūrinių autorių, atlikėjų ar jų kolektyvo paslaugų, taip pat mokslo, kultūros ir meno sričių projektų vertinimo ir pretendentų gauti teisės aktų nustatyta tvarka įsteigtas premijas veiklos šiose srityse vertinimo paslaugų supaprastinti pirkimai)
Pirkimo objekto rūšis Bendra sudarytų sutarčių suma (EUR) Bendras pirkimų skaičius
Paslaugos 0,00 

V. PIRKIMAI PAGAL PRELIMINARIĄSIAS SUTARTIS
Eil. Nr. Preliminarioji pirkimo sutartis Pagrindinės pirkimo sutartys
Pirkimo numeris Sutarties sudarymo data Tiekėjo pavadinimas Pavadinimo patikslinimas Sudarytų pirkimo sutarčių skaičius Bendra vertė (EUR)
 1  140585  2013-10-10  124850887  Uždaroji akcinė bendrovė "STATYBOS PROJEKTŲ EKSPERTIZĖS CENTRAS" (124850887)    4  1.859,00
 2  140585  2013-10-10  144561299  Uždaroji akcinė bendrovė "Pastatų konstrukcijos" (144561299)    3  2.147,75
 3  141070  2014-02-24  122266912  Uždaroji akcinė bendrovė "BIZNIO MAŠINŲ KOMPANIJA" (122266912)    1  638,59
 4  141070  2014-02-24  302689885  "Office Equipment Solutions Baltia", UAB (302689885)    1  1.147,08
 5  143747  2015-02-25  302449388  Energijos tiekimas UAB (302449388)    2  53.850,00
 6  147626  2014-04-30  147462363  UAB "PANPROJEKTAS" (147462363)    1  968,00
 7  147626  2014-04-30  147693352  Uždaroji akcinė bendrovė "PANEVĖŽIO MIESTPROJEKTAS" (147693352)    2  14.520,00
 8  147626  2014-04-30  155414959  Uždaroji akcinė bendrovė "Svertas" (155414959)    1  4.537,50
 10  155000  2014-10-31  168962051  UAB "PRIE LĖVENS" (168962051)    7  3.389,88
 11  155000  2014-10-31  300607786  UAB "Statybos projektų valdymo grupė" (300607786)    2  1.815,00
 12  159365  2015-10-14  300051282  UAB "OFFICE SYSTEM" (300051282)    2  4.952,75
 14  167297  2015-12-29  122748773  Uždaroji akcinė bendrovė 'KOMPARSA' (122748773)    2  11.048,34
 15  167297  2015-12-29  303143615  UAB "Nuklonas" (303143615)    1  477,95
 16  167297  2015-12-29  124931353  UAB 'Officeday' (124931353)    1  1.620,03
 17  167297  2015-12-29  133752253  Uždaroji akcinė bendrovė "Inida" (133752253)    2  1.584,62
 18  98706  2014-10-01  120394863  Uždaroji akcinė bendrovė "COMPSERVIS" (120394863)    1  763,79
 19  98706  2014-10-01  302689885  "Office Equipment Solutions Baltia", UAB (302689885)    2  2.185,26
 20  155000  2014-10-31  111678149  UAB "Statybų inžinerinės paslaugos" (111678149)    1  1.270,50

Iš viso    36  108.776,04
VI. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ĮSTATYMO 10 STRAIPSNIO 5 DALYJE NURODYTI PIRKIMAI
Eil. Nr. Perkančiosios organizacijos kontroliuojamo subjekto pavadinimas Perkančiosios organizacijos kontroliuojamo subjekto pavadinimo patikslinimas Pirkimo objekto pavadinimas Sutarties sudarymo data Numatoma sutarties įvykdymo data Bendra sudarytos sutarties vertė (EUR)
173739274  Viešoji įstaiga Juodupės komunalinis ūkis    Juodupės seniūnijos kelių ir gatvių valymo ir barstymo žiemos metu paslaugų pirkimas  2016-11-08  2017-04-30  5.000,00 

Iš viso   5.000,00 

VII. PAPILDOMA INFORMACIJA
 

VIII. ASMUO, ATSAKINGAS UŽ ATASKAITOS PILDYMĄ
Pareigų pavadinimas
  Turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė
Vardas, pavardė
  Aldona  Mikalkėnienė
Telefonas
  +370 458 71429
Elektroninio pašto adresas
  a.mikalkeniene@post.rokiskis.lt


  _____Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktorius_____   __________   _____Valerijus  Rancevas_____
  (Perkančiosios organizacijos vadovo
arba jo įgalioto asmens pareigų
pavadinimas)
  (parašas)   (vardas, pavardė)