At-6 tipinė forma
patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos
prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
direktoriaus 2006 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. 1S-4
(Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus
2013 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. 1S-254 redakcija)
Panevėžio kolegija
(perkančiosios organizacijos pavadinimas)
 
Juridinių asmenų registras, 111968437, Laisvės a. 23, LT-35200 Panevėžys, Tel.: (8 45) 46 03 22, 46 03 23, Faks.: (8 45) 51 00 09, kolegija@panko.lt
(įstaigos duomenys)
 

Viešųjų pirkimų tarnybai


(At-6 tipinė forma)
 
VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ IR PIRKIMŲ, NURODYTŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ĮSTATYMO 10 STRAIPSNIO 5 DALYJE,
ATASKAITA
  

20       m.                        d. Nr.      
 
 

I. ATASKAITINIAI KALENDORINIAI METAI
2016   
II. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA
Kodas ir pavadinimas
 111968437  Panevėžio kolegija
Pavadinimo patikslinimas
 
Adresas
 Laisvės a. 23, LT-35200 Panevėžys
Telefonas
 (8 45) 46 03 22, 46 03 23 Faksas  (8 45) 51 00 09
El. pašto adresas
 kolegija@panko.lt
Interneto svetainės adresas
 
Kita informacija
 
Perkančiosios organizacijos tipo kodas
 4  Viešasis juridinis asmuo, kuris atitinka Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 4 straipsnio 2 dalyje nustatytas sąlygas

III. MAŽOS VERTĖS PIRKIMAI
1. Mažos vertės pirkimų bendra visų sudarytų pirkimo sutarčių vertė ir pirkimų skaičius
Pirkimo objekto rūšis Bendra sudarytų sutarčių vertė (EUR) Bendras pirkimų skaičius
Prekės 115.662,74  241 
Paslaugos 119.596,81  225 
Darbai 14.900,76 

Iš viso    250.160,31  467 
2. Į 1 lentelėje nurodytą vertę ir skaičių patenkantys pirkimai
Pirkimo objekto rūšis Rodiklis Pirkimai, atlikti Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis (elektroniniai pirkimai) Pirkimai, susiję su projektu ir/arba programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis Inovatyvūs pirkimai Pirkimai, kuriuose buvo taikomi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu nustatyti aplinkos apsaugos minimalūs kriterijai Prekių, kurioms buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, nurodyti Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame sąraše, pirkimai Kelių transporto priemonių pirkimai, kuriuose buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai nustatyti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame apraše Pirkimai, kurie buvo vykdomi vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 85 straipsnio 5 dalimi Pirkimai, kurie buvo vykdomi vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 85 straipsnio 6 dalimi
Prekės Sudarytų sutarčių vertė (EUR) 39.857,95  3.928,84  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  -
Paslaugos Sudarytų sutarčių vertė (EUR) 14.360,78  34.536,55  0,00  0,00  - - 0,00  400,00 
Darbai Sudarytų sutarčių vertė (EUR) 0,00  0,00  0,00  0,00  - - 0,00  -
Prekės Atliktų pirkimų skaičius 24  -
Paslaugos Atliktų pirkimų skaičius 36  - -
Darbai Atliktų pirkimų skaičius - - -


IV. SUPAPRASTINTI PIRKIMAI
1. Supaprastinti pirkimai pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 91 straipsnio reikalavimus (įskaitant ir mažos vertės pirkimus)
Pirkimo objekto rūšis Bendra sutarčių, sudarytų vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 91 straipsniu, vertė (EUR) Procentai nuo bendros supaprastintų pirkimų sudarytų sutarčių vertės
Prekės 7.722,18  2,76 
Paslaugos 0,00  0,00 
Darbai 0,00  0,00 

Iš viso    7.722,18  2,76 

 
2. Supaprastinti pirkimai, atlikti, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 85 straipsnio 5 dalimi, išskyrus mažos vertės pirkimus (Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių, konsulinių įstaigų užsienyje ir Lietuvos Respublikos atstovybių prie tarptautinių organizacijų, taip pat kitų perkančiųjų organizacijų, kurios užsienyje įsigyja prekių, paslaugų ar darbų, skirtų užsienyje esantiems jų padaliniams, kariniams atstovams ar specialiesiems atašė supaprastinti pirkimai, vykdomi apklausos būdu)
Pirkimo objekto rūšis Bendra pirkimų, atliktų apklausos būdu, sudarytų sutarčių vertė (EUR) Bendras pirkimų skaičius
Prekės 0,00 
Paslaugos 0,00 
Darbai 0,00 

Iš viso    0,00 

 
3. Supaprastinti pirkimai, nurodyti Viešųjų pirkimų įstatymo 85 straipsnio 6 dalyje, išskyrus mažos vertės pirkimus (literatūros, mokslo ir meno kūrinių autorių, atlikėjų ar jų kolektyvo paslaugų, taip pat mokslo, kultūros ir meno sričių projektų vertinimo ir pretendentų gauti teisės aktų nustatyta tvarka įsteigtas premijas veiklos šiose srityse vertinimo paslaugų supaprastinti pirkimai)
Pirkimo objekto rūšis Bendra sudarytų sutarčių suma (EUR) Bendras pirkimų skaičius
Paslaugos 0,00 

V. PIRKIMAI PAGAL PRELIMINARIĄSIAS SUTARTIS
Eil. Nr. Preliminarioji pirkimo sutartis Pagrindinės pirkimo sutartys
Pirkimo numeris Sutarties sudarymo data Tiekėjo pavadinimas Pavadinimo patikslinimas Sudarytų pirkimo sutarčių skaičius Bendra vertė (EUR)
 1  143747  2016-07-13  300649187  Enefit UAB (300649187)    1  31.737,09
 2  155897  2014-11-14  122755433  Uždaroji akcinė bendrovė "EKSKOMISARŲ BIURAS" (122755433)    1  9.196,00
 3  156742  2015-02-17  172411545  Uždaroji akcinė bendrovė "Raivila" (172411545)    1  1.161,60
 4  142884  2015-12-16  301818074  UAB "DAILY PRINT" (301818074)    2  1.929,829
 5  159365  2015-10-14  176556043  UAB "Eurobiuras" (176556043)    1  119,306
 6  159365  2015-10-14  111589049  UAB "Antalis" (111589049)    1  1.804,2552
 7  159365  2015-10-14  122624188  Uždaroji akcinė bendrovė 'BIURO PASAULIS' (122624188)    1  1.668,3964
 8  159365  2015-10-14  300048560  UAB "CHARLOT LT" (300048560)    1  59,29
 9  159365  2015-10-14  176556043  UAB "Eurobiuras" (176556043)    1  158,994
 10  159365  2015-10-14  300051282  UAB Morning LT (300051282)    1  986,2831
 11  159365  2015-10-14  124931353  UAB 'Officeday' (124931353)    1  55,87175
 12  159365  2015-10-14  149562782  Uždaroji akcinė bendrovė firma "KOSLITA" (149562782)    1  731,20058
 13  159365  2015-10-14  222777320  Uždaroji akcinė bendrovė "MINERALINIAI VANDENYS IR ALUS" (222777320)    1  459,4491
 14  167297  2015-12-29  122748773  Uždaroji akcinė bendrovė 'KOMPARSA' (122748773)    1  5.808,00
 15  167297  2015-12-29  133402897  Uždaroji akcinė bendrovė "Skaitmeninės technologijos" (133402897)    1  120,153
 16  167297  2015-12-29  122748773  Uždaroji akcinė bendrovė 'KOMPARSA' (122748773)    1  2.807,20
 17  167297  2015-12-29  121215434  Telia Lietuva, AB (121215434)    1  732,05
 18  167297  2015-12-29  302431995  UAB "VARLE" (302431995)    1  947,1638

Iš viso    19  60.482,13193
VI. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ĮSTATYMO 10 STRAIPSNIO 5 DALYJE NURODYTI PIRKIMAI
Eil. Nr. Perkančiosios organizacijos kontroliuojamo subjekto pavadinimas Perkančiosios organizacijos kontroliuojamo subjekto pavadinimo patikslinimas Pirkimo objekto pavadinimas Sutarties sudarymo data Numatoma sutarties įvykdymo data Bendra sudarytos sutarties vertė (EUR)
               

Iš viso    

VII. PAPILDOMA INFORMACIJA
 

VIII. ASMUO, ATSAKINGAS UŽ ATASKAITOS PILDYMĄ
Pareigų pavadinimas
  Vyresnioji viešųjų pirkimų specialistė
Vardas, pavardė
  Ponelytė  Daiva
Telefonas
  +370 45 586881
Elektroninio pašto adresas
  daiva.ponelyte@panko.lt


  _____Direktorius_____   __________   _____Gediminas  Sargūnas_____
  (Perkančiosios organizacijos vadovo
arba jo įgalioto asmens pareigų
pavadinimas)
  (parašas)   (vardas, pavardė)