At-1 tipinė forma
patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos
prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
direktoriaus 2006 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. 1S-4
(Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2011 m.
liepos d. įsakymo Nr. 1S- redakcija)
S
p
a
u
d
a
s
Pildo VPT darbuotojas

herbas

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
(Perkančiosios organizacijos pavadinimas)
 
Juridinių asmenų registras, 188602370, A. Jakšto g. 4/9, LT-01105 Vilnius, Tel.: (8 5) 266 3661, Faks.: (8 5) 266 3663, info@am.lt, http://www.am.lt
 
Viešųjų pirkimų tarnybai  
 
 
VIEŠOJO PIRKIMO PROCEDŪRŲ
ATASKAITA

20  m.                        d. Nr.      

I. BENDRA INFORMACIJA APIE PIRKIMĄ
I. PIRKIMO NUMERIS
124447   
2. AR PIRKIMAS YRA SUSIJĘS SU PROJEKTU IR/ARBA PROGRAMA,
FINANSUOJAMA EUROPOS SĄJUNGOS LĖŠOMIS?  
  TAIP          NE  
3. AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS VADOVAUJANTIS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ,
ATLIEKAMŲ GYNYBOS IR SAUGUMO SRITYJE, ĮSTATYMU?  
  TAIP          NE  
4. AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS CENTRINĖS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ
INFORMACINĖS SISTEMOS PRIEMONĖMIS? 

(kaip numatyta Viešųjų pirkimų įstatymo 151 straipsnyje, elektroninis pirkimas)
  TAIP          NE  
II. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA
1. PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS TIPO KODAS  1

2. AR PIRKIMO ĮGALIOJIMAI BUVO SUTEIKTI KITAI PERKANČIAJAI ORGANIZACIJAI?
(jeigu taip, pildyti 2.1 papunktį)
  TAIP          NE  
2.1. Įgaliotosios organizacijos pavadinimas, kodas, adresas ir tipas

Pavadinimas
 
Kodas
   
Adresas, telefonas
  
Organizacijos tipo kodas
   

III. PIRKIMO OBJEKTAS

1. AR ŠIS PIRKIMAS ATLIEKAMAS SIEKIANT SUDARYTI PRELIMINARĄJĄ PIRKIMO SUTARTĮ   TAIP          NE  

2. PREKIŲ PIRKIMO TIPAS     (pažymimas tik vienas iš langelių)
Pirkimas Nuoma Lizingas Pirkimas išsimokėtinai Mišrus
3. PASLAUGŲ KATEGORIJA
 11     ( pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 2 priedėlį ) 
4. DARBŲ TIPAS     (pažymimas tik vienas iš langelių)
Atlikti darbus Atlikti ir suprojektuoti darbus Bet kokiomis priemonėmis atlikti darbus, atitinkankčius
perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus
5. PIRKIMO OBJEKTO PAVADINIMAS
Visuomenės informavimo apie aplinką šviečiamosiose laidose, spaudoje ir kitose informacinėse visuomenės informavimo priemonėse paslaugos, įgyvendinant Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonės Nr. VP3-1.4-AM-08-V „Visuomenės informavimo apie aplinką sistemos sukūrimas ir plėtra“ uždavinius 
6. PAGRINDINIS PIRKIMO OBJEKTO KODAS PAGAL BVPŽ
 
7. PAPILDOMI PIRKIMO OBJEKTO KODAI PAGAL BVPŽ (jei yra)
 

8. PIRKIMO OBJEKTO DALYS, DĖL KURIŲ TIEKĖJAI BUVO PRAŠOMI PATEIKTI ATSKIRUS PASIŪLYMUS
(pildyti, jeigu pirkimo objektas skirstomas į dalis)
Pirkimo objekto dalies numeris Pavadinimas Pirkimo objekto kodas pagal BVPŽ
1 Televizijos ir radijo laidų ciklas aplinkosauginių aktualijų tema
2 Pažintinių gamtos televizijos laidų ciklas
3 Darnaus vystymosi aktualijų sklaida televizijos laidose, spaudoje ir informacinė kampanija internete.
4 Informacijos aplinkosaugos tematika sklaida nacionalinėje ir regioninėje spaudoje.
5 Aplinkosauginės informacijos sklaida socialinės medijos kanalais
6 Aplinkosauginių visuomenės iniciatyvų, taip pat jau įgyvendintų visuomenės, bendruomenių, verslo bei privataus sektoriaus projektų (energijos taupymas, atliekų rūšiavimas, darni plėtra, aplinkos tausojimas, puoselėjimas ir kt.) skatinimas bei pristatymas nacionalinėje ir regioninėje žiniasklaidoje.
7 Radijo laidų ciklai aplinkosauginių aktualijų tema įvairiose radijo programose
8 Aplinkosaugos aktualijų sklaida internetinėse naujienų svetainėse


IV. PIRKIMO BŪDAS

1. PIRKIMO BŪDO PAVADINIMAS
Atviras konkursas 

2.1. JEIGU PIRKIMAS ATLIKTAS SKELBIAMŲ DERYBŲ, NESKELBIAMŲ DERYBŲ, KONKURENCINIO DIALOGO
BŪDAIS AR ATLIEKAMAS SUPAPRASTINTAS PIRKIMAS, KAI APIE JĮ NEBUVO SKELBTA, NURODOMAS
ĮSTATYMO STRAIPSNIS, STRAIPSNIO DALIS IR DALIES PUNKTAS, KURIUO
VADOVAUJANTIS PASIRINKTAS ŠIS BŪDAS
Viešųjų pirkimų įstatymo
Straipsnis Dalis Punktas
     
2.2. JEIGU SUPAPRASTINTO PIRKIMO METU VYKDYTOS DERYBOS IR APIE JĮ BUVO SKELBTA:
Perkančiosios organizacijos supaprastintų pirkimų taisyklės visais atvejais leidžia atlikti skelbiamą supaprastintą pirkimą, kurio metu vykdomos derybos
arba
Supaprastintų taisyklių atitinkama nuostata, kuria vadovaujantis skelbiamo
supaprastinto pirkimo metu vykdomos derybos
 
3. ANKSTESNIO PIRKIMO, DĖL KURIO PASIRINKTAS SKELBIAMŲ DERYBŲ, NESKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDAS, SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ ATVEJAIS, KAI APIE PIRKIMĄ NEBUVO SKELBTA, PIRKIMO NUMERIS (-IAI)
 

4. AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS TAIKANT DINAMINĘ PIRKIMŲ SISTEMĄ?   TAIP          NE     
V. VOKŲ SU PASIŪLYMAIS ATPLĖŠIMO PROCEDŪRA
1. Vokų su pasiūlymais (orientaciniais pasiūlymais) atplėšimo data ir laikas arba pasiūlymų pateikimo termino pabaigos data ir laikas (supaprastintų pirkimų atveju, jeigu nevykdoma vokų su pasiūlymais atlpėšimo procedūra)
2012-08-21    09:00 
VI. PIRKIMO PRADŽIA
1. IŠANKSTINIAI SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ
     1.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
 
     1.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     1.3. skelbimo paskelbimo Europos Bendrijos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
 
2. SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ
     2.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
2012-07-10 
     2.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
2012-07-10 
     2.3. skelbimo paskelbimo Europos Bendrijos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
2012-07-10 
3. SUPAPRASTINTI SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ DINAMINĖJE PIRKIMŲ SISTEMOJE
     3.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
 
     3.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     3.3. skelbimo paskelbimo Europos Bendrijos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
 

4. TAIS ATVEJAIS, KAI BUVO SKELBTAS PRANEŠIMAS DĖL SAVANORIŠKO EX ANTE SKAIDRUMO IR/ARBA
SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ ATVEJU, JEIGU BUVO SKELBTAS INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE SPRENDIMĄ PIRKTI PREKES,
PASLAUGAS AR DARBUS NEPASKELBUS APIE PIRKIMĄ
     4.1. informacinio pranešimo/ pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data (pildyti, jeigu skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     4.2. pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo paskelbimo Europos Bendrijų oficialiame leidinyje data
 
5. KVIETIMO PATEIKTI PASIŪLYMUS DATA (pildyti, tik jeigu buvo atliktas pirkimas neskelbiamų derybų būdu ar supaprastintų pirkimų atvejais, kai apie pirkimą neskelbiama)
 
VII. DALYVIAI (KANDIDATAI)
Pavadinimas Kodas Adresas Šalis
       


VIII. PASIŪLYMŲ VERTINIMAS
1. PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI
Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo
Mažiausios kainos
Skirtingoms pirkimo objekto dalims taikomi skirtingi vertinimo kriterijai (detalizuoti žemiau esančioje lentelėje)
Vertinimo kriterijus Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)
Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo  
Mažiausios kainos  

2. PASIŪLYMŲ (PIRMINIŲ PASIŪLYMŲ) NEPATEIKĘ KANDIDATAI
(tik riboto konkurso, skelbiamų derybų, neskelbiamų derybų, konkurencinio dialogo atvejais, supaprastintų pirkimų atvejais, kai atliekama tiekėjų atranka arba kai neskelbiama apie pirkimą)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Kandidato pavadinimas  Nurodyti, ar kandidatas pasiūlymo (pirminio pasiūlymo) nepateikė savo iniciatyva, ar nebuvo pakviestas pateikti pasiūlymo (pirminio pasiūlymo), nurodant nepakvietimo priežastis
     

3. ATMESTI PASIŪLYMAI (GALUTINIAI PASIŪLYMAI)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Dalyvio pavadinimas Pasiūlymo atmetimo teisiniai pagrindai Atmetimo priežastys Pasiūlymo kaina (Lt) Pasiūlymo kainos išraiška
 1, 2, 3, 4, 6, 7   UAB "Avenire"  39 str. 2 d. 2 p.  pasiūlymai neatitinka pirkimo dokumentų reikalavimų    
 6   UAB "Maniakai" (UAB "Maniakai")  39 str. 2 d. 1 p.  pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų kvalifikacinių reikalavimų    
 2 Ūkio subjektų grupė: UAB "INK agency"; Fizinis asmuo(Gitana Platakytė-Grigienė); Istorinės žinutės, VšĮ   39 str. 2 d. 2 p.  pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentų reikalavimų  1.171.280,00   Lt
 5   UAB "INK agency"  39 str. 2 d. 2 p.  pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentų reikalavimų  288.288,02  Lt
 6   UAB "Idea prima"  39 str. 2 d. 2 p.  pasiūlyms neatitinka reikalavimų  144.693,32  Lt
 3 Ūkio subjektų grupė: Arena Media, UAB; Viešoji įstaiga "Communicare"   39 str. 2 d. 4 p.  Nepateikus neįprastai mažos kainos pagrindimų perkančiajai organizacijai prašant  702.768,00   Lt
 3   UAB "Idea prima"  39 str. 2 d. 4 p.  Nepateikus neįprastai mažos kainos pagrindimų perkančiajai organizacijai prašant  649.423,68  
 4   UAB coagency  39 str. 2 d. 4 p.  nepagrindus neįprastai mažos pasiūlymo kainos  597.200,00  Lt
 4 Ūkio subjektų grupė: Uždaroji akcinė bendrovė "Nacionalinių projektų rengimas"; UAB "KOMUNIKACINIAI PROJEKTAI"   39 str. 2 d. 4 p.  nepagrindus neįprastai mažos pasiūlymo kainos  632.700,00   Lt
 5   UAB "Omnisend"  39 str. 2 d. 4 p.  nepagrindus neįprastai mažos pasiūlymo kainos  157.300,00  Lt
 5   Viešoji įstaiga "Elektroninio verslo ir inovacijų plėtros agentūra"  39 str. 2 d. 4 p.  nepagrindus neįprastai mažos pasiūlymo kainos  210.540,00  Lt

4. SPRENDIMAS SUDARYTI SUTARTĮ IR INFORMAVIMAS
4.1. Sudaryta pasiūlymų eilė arba priimtas sprendimas dėl laimėjusio pasiūlymo (jei pasiūlymą pateikti kviečiamas vienas tiekėjas arba gautas vienas pasiūlymas)
Pirkimo objekto dalies numeris Patvirtintos/sudarytos pasiūlymų eilės numeris Dalyvio pavadinimas Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) ekonominis naudingumas Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kaina Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos išraiška
 1  1   UAB "Open Agency" 93,66  1.350.033,30  Lt  
 1  2 Ūkio subjektų grupė: UAB "INK agency"; Fizinis asmuo(Gitana Platakytė-Grigienė); Istorinės žinutės, VšĮ  85,34  2.130.809,34   Lt
 1  3   Uždaroji akcinė bendrovė "ImPro" 71,62  1.630.639,56  Lt  
 2  1   UAB "RSVA INFOR" 96,19  1.006.236,00  Lt  
 2  2   Uždaroji akcinė bendrovė "ImPro" 43,13  910.404,00  Lt  
 3  1 Ūkio subjektų grupė: UAB "Idea Mecca"; UAB "EKSPOZONA"; UAB "EPASAS.LT"  94,11  687.280,00   Lt
 3  2 Ūkio subjektų grupė: Lietuvos nekilnojamojo turto plėtros asociacija; Uždaroji akcinė bendrovė "Lietuvos ryto" televizija  82,95  1.197.900,00   Lt
 5  1   Viešoji įstaiga "Kultūros idėjų centras" 100  293.540,00  Lt  
 5  2   VšĮ "Socialiniai partneriai" 85,86  299.998,93  Lt  
 5  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GAUMINA" 78,79  340.000,00  Lt  
 6  1 Ūkio subjektų grupė: UAB "Ministerium"; VšĮ "Socialiniai partneriai"  100  207.152,00   Lt
 6  2 Ūkio subjektų grupė: Uždaroji akcinė bendrovė "Nacionalinių projektų rengimas"; UAB "KOMUNIKACINIAI PROJEKTAI"  87,47  210.040,36   Lt
 7  1 Ūkio subjektų grupė: UAB "FINDER VILNIUS"; UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "PUBLICUM"  90,48  239.580,00   Lt
 7  2 Ūkio subjektų grupė: UAB "Ministerium"; UAB "Ambersana"  85,88  370.260,00   Lt
 7  3   UAB "Idea prima" 78,67  316.027,20  Lt  

4.2 Informavimas apie priimtus sprendimus
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Pranešimo apie preliminarią pasiūlymų eilę (pasiūlymų eilę) išsiuntimo data Pranešimo apie priimtą sprendimą sudaryti sutartį išsiuntimo data
2012-11-05   2012-11-05  
2012-11-12   2012-11-02  
2012-11-13   2012-11-13  
2012-11-07   2012-11-07  
2012-11-07   2012-11-07  
2012-11-05   2012-11-05  


IX. SKUNDAI DĖL PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS VEIKSMŲ AR PRIIMTŲ SPRENDIMŲ
1. PRETENZIJOS
1.1. Ar buvo pateikta (-os) pretenzija (-os)perkančiajai organizacijai   TAIP          NE  
2. IEŠKINIAI TEISMUI
2.1. Ar buvo pateiktas (-i) ieškinys (-iai) teismui   TAIP          NE  


X. PIRKIMO PROCEDŪRŲ PABAIGA
1.1. Procedūrų pabaiga
Procedūros pabaiga Pirkimo objekto dalies (-ių)
numeris (-iai)
Sprendimo priėmimo data Sprendimo nulėmusios priežastys
Sudarius viešojo pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)      
Atmetus visus pasiūlymus      
Nutraukus pirkimo procedūras  1, 2, 3, 5, 7, 8  2013-03-27  Viešųjų pirkimų tarnybai davus sutikimą nutraukti pirkimo procedūras, pagal VPĮ 7str. 4 d. 3 p. pirkimas dėl 1,2,3,5,7,8 d. yra pasibaigęs
Per nustatytą terminą tiekėjams nepateikus nė vienos paraiškos ar pasiūlymo      
Pasibaigus pasiūlymų galiojimo laikui ir nesudarius pirkimo sutarties dėl priežasčių, kurios priklausė nuo tiekėjų      
Visiems tiekėjams atsiėmus pasiūlymus ar atsisakius sudaryti pirkimo sutartį      


1.2. Tais atvejais, kai nutrauktos pirkimo procedūros ar nesukurta dinaminė pirkimų sistema (kai ją buvo numatoma sukurti), nurodykite priežastis:
Pirkimo objekto
dalies (-ių) numeris (-iai)
Priežastys
Įvykdžius Viešųjų pirkimų tarnybos įpareigojimą nutraukti pirkimo procedūras Įvykdžius teismo sprendimą nutraukti pirkimo procedūras Kita
1, 2, 3, 5, 7, 8      Viešųjų pirkimų tarnybai davus sutikimą nutraukti pirkimo procedūras, pagal VPĮ 7str. 4 d. 3 p. pirkimas dėl 1,2,3,5,7,8 d. yra pasibaigęs 


XI. PIRKIMO SUTARTYS      (ši dalis pildoma dėl kiekvienos sutarties)

PRELIMINARIOJE (-SIOSE) SUTARTYJE (-SE) NUSTATYTA BENDRA PIRKIMO OBJEKTO DALIES (-IŲ) APIMTIS (Lt) (įskaitant visus privalomus mokesčius ir atsižvelgiant į visus galimus pratęsimus, ši dalis pildoma, jei buvo sudaryta daugiau nei viena preliminari sutartis)
1. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 
Tiekėjo pavadinimas
 
Sutarties sudarymo data:
 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      


XII. KITA INFORMACIJA
1. PIRKIMO KOMISIJOS PIRMININKAS
Vardas, pavardė
  Dovilė  Montvilaitė
2. ASMUO, ATSAKINGAS UŽ ATASKAITOS PILDYMĄ
Pareigų pavadinimas
  Viešųjų pirkimų skyriaus vyr. specialistė
Vardas, pavardė
  Nijolė  Barysienė
Telefonas
  (8 5) 266 2720
Elektroninio pašto adresas:
  n.barysiene@am.lt
3. PAPILDOMA INFORMACIJA
 


  _____Viešųjų pirkimų skyriaus vedėja_____   __________   _____Dovilė  Montvilaitė_____
  (Perkančiosios organizacijos vadovo
ar jo įgalioto asmens pareigos)
  (parašas)   (vardas, pavardė)